2 września 2021

„Ponadnarodowa mobilność uczniów” IV nabór wniosków do projektu

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy szkół podstawowych,  ponadpodstawowych i artystycznych,

 

We wrześniu 2021 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój rozpocznie ostatni już planowany w projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów” IV nabór formularzy zgłoszeniowych.

Projekt dedykowany jest uczniom szkół publicznych i niepublicznych działających w systemach oświaty zgodnie z ustawą Prawo oświatowe art. 2 pkt. 2, tj. szkół podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych. W przedsięwzięciu mogą brać udział uczniowie od VI klasy szkoły podstawowej do momentu zakończenia edukacji szkolnej.

Celem projektu jest wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych uczniów, w tym m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Głównym założeniem działań w projekcie są zagraniczne wyjazdy grupy uczniów liczących 10-20 osób wraz z opiekunami, trwające od 7 do 14 dni,  do krajów Unii Europejskiej.

Czas trwania przedsięwzięcia wynosi 6 miesięcy.

Do realizacji założeń projektu niezbędne jest uczestnictwo co najmniej dwóch organizacji z różnych krajów Unii Europejskiej: instytucji wysyłającej działającej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i  organizacji przyjmującej z innego kraju członkowskiego UE.

Tematyka działań może dotyczyć  dowolnego zagadnienia wpisującego się w podstawę programową, stanowiącego silną motywację do międzynarodowej współpracy i nauki w ramach realizowanych działań.

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz IV naboru formularzy zgłoszeniowych uzyskać można na stronie internetowej projektu: http://power.frse.org.pl/mobilnosc-uczniow oraz w  drodze kontaktu telefonicznego bądź  mailowego z pracownikami zespołu PO WER SE (tel:  22 46 31 690, e-mail: poewrse@frse.org.pl).

Ułatwienia dostępu