14 września 2021

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – nabór wniosków 2021 r.

Szanowni Państwo
Starostowie Powiatów,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin,
Organy prowadzące szkoły oraz Dyrektorzy przedszkoli i szkół  województwa warmińsko-mazurskiego

Przypominamy, że dnia  13 września 2021 r. zostało opublikowane Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Zgodnie z rozporządzeniem, dyrektorzy placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych mają czas na złożenie wniosków do swoich organów prowadzących do 15 września 2021 r. (środa).

Organy prowadzące będą składać wnioski do wojewodów do 20 września 2021 r. (poniedziałek). Te terminy dotyczą naborów na 2021 rok.

Nabór na rok 2022 realizowany będzie w listopadzie 2021 r. Wnioski dyrektorów do organów prowadzących należy złożyć do 31 października 2021 r., a wnioski organów prowadzących do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty – do 20 listopada 2021 r.

 

ZŁOŻENIE WNIOSKU

Kompletne wnioski, podpisane przez upoważnione osoby, należy składać:

– za pomocą poczty tradycyjnej, przesyłając wniosek na adres:

Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9

10-959 Olsztyn

z dopiskiem na kopercie „NPRC 2021”, lub

– w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym) – na skrzynkę podawczą Kuratorium Oświaty w Olsztynie, lub

– osobiście w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Olsztynie –  Olsztyn, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, p. 382 (piętro III).

Decyduje data wpływu wniosku do Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Formularze do pobrania: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rozpoczyna-sie-realizacja-priorytetu-3-narodowego-programu-rozwoju-czytelnictwa-20-na-lata-2021-2026

UWAGA:

Jednocześnie uprzejmie prosimy o przekazywanie elektronicznych wersji załącznika do wniosku organów prowadzących – Zestawienie podmiotów wnioskujących o wsparcie finansowe (edytowalny plik excel) na adres email: rsajkowski@ko.olsztyn.pl

Kontakt:

Ryszard Sajkowski, wizytator

Tel. 89 52 32 533; e-mail: rsajkowski@ko.olsztyn.pl

Ułatwienia dostępu