23 września 2021

Nowa karta kwalifikacyjna dla uczestników wypoczynku – zmiana rozporządzenia w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo,
organizatorzy wypoczynku
dzieci i młodzieży z terenu
województwa warmińsko-mazurskiego

Z dniem 24 sierpnia 2021 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 22  lipca 2021 r. (data wejścia w życie 8 września br. ) zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2021r. poz.1548).

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz.452) wprowadzone zostały zmiany w załączniku nr 6 do rozporządzenia, tj.Karcie  kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku”.

Zmiana polega na  skreśleniu we wzorze załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia, w części II „Informacje dotyczące uczestnika wypoczynku” wyrazów: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej na potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.).”.

Ponadto, w części II Karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku, pn. „Informacje dotyczące uczestnika wypoczynku usunięto informację  o posiadaniu przez uczestnika wypoczynku szczepienia ochronnego przeciwko durowi. Obecnie szczepienie przeciwko durowi nie należy do szczepień obowiązkowych i wymaganie tego szczepienia oraz – co za tym idzie – jego potwierdzenie, nie znajduje uzasadnienia.

W związku z powyższym wszyscy organizatorzy wypoczynku oraz dyrektorzy szkół i  placówek proszeni są o  zapoznanie się ze zmianami wprowadzonymi w ww. rozporządzeniu oraz o stosowanie dla wszystkich uczestników wypoczynku nowego wzoru Karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku.

Wzór karty kwalifikacyjnej: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1548

Ułatwienia dostępu