27 września 2021

Konkurs „Bo piękno na to jest, by zachwycało… kreatywnie o życiu i twórczości Cypriana Kamila Norwida”

Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprasza uczniów publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie Bo piękno na to jest, by zachwycało… kreatywnie o życiu i twórczości Cypriana Kamila Norwida. Celem konkursu jest rozpropagowanie, ukazanej w sposób nieszablonowy, wiedzy na temat życia i twórczości Cypriana Kamila Norwida w 200. rocznicę jego urodzin, w szczególności poprzez ukazanie jego intelektualnej i artystycznej oryginalności.

Przedmiotem Konkursu jest projekt edukacyjny z elementami pracy badawczej przedstawiający wybrane aspekty życia lub twórczości Cypriana Kamila Norwida – wybitnego polskiego twórcy. Projekt powinien być przygotowany przez ucznia za pomocą kreatora e-materiałów znajdującego się na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej, dostępnej pod adresem www.zpe.gov.pl, w taki sposób, aby mógł być zaprezentowany na zajęciach edukacyjnych z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.

Organizatorem Konkursu jest Minister Edukacji i Nauki. Konkurs składa się z etapu wojewódzkiego – w trakcie którego zostaną wyłonieni dwaj kandydaci do tytułu laureata oraz etapu centralnego – w trakcie którego zostanie wyłonionych pięciu laureatów konkursu.

Zgłoszenia do Konkursu dokonuje nauczyciel – opiekun merytoryczny projektu, do 29 października 2021 r., przesyłając na adres e-mail: projektnorwid@ko.olsztyn.pl, link do Projektu. Projekty zgłaszane do Konkursu nie mogą być przedmiotem zgłoszeń w innych konkursach.

Zgłoszenie, oprócz linku do Projektu, musi zawierać:

  • tytuł Projektu edukacyjnego;
  • imię i nazwisko ucznia, który przygotował Projekt, oraz nauczyciela – opiekuna merytorycznego Projektu zgłoszonego do Konkursu;
  • pełną nazwę szkoły;
  • e-mail i numer telefonu nauczyciela – opiekuna merytorycznego projektu zgłaszającego Projekt do Konkursu;
  • przygotowane przez ucznia uzasadnienie zawierające maksymalnie 2000 znaków, dlaczego zgłoszony projekt edukacyjny powinien otrzymać nagrodę główną, a jego twórca – tytuł laureata Konkursu;
  • skan oświadczenia uczestnika Konkursu, a w przypadku uczestnika niepełnoletniego – jego rodzica, o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora Konkursu autorskich praw majątkowych do Projektu (wzór oświadczenia określa załącznik nr 1 do Regulaminu);
  • skany oświadczeń osób występujących w Projekcie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku i wypowiedzi za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych we wszelkich działaniach promocyjnych Organizatora (wzór oświadczenia określa załącznik nr 2 do Regulaminu).

Załączniki:
Regulamin konkursu „Bo piękno na to jest, by zachwycało… kreatywnie o życiu i twórczości Cypriana Kamila Norwida”
Załącznik nr 1 – Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu
Załącznik nr 2 – Oświadczenie w przedmiocie zgody na wykorzystanie wizerunku

Ułatwienia dostępu