22 października 2021

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. – nabór wniosków na rok 2022

Szanowni Państwo
Starostowie Powiatów,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin,
Organy prowadzące szkoły oraz Dyrektorzy przedszkoli, szkół  i bibliotek pedagogicznych województwa warmińsko-mazurskiego

 

Przypominamy, że dnia  13 września 2021 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” (Dz. U. 2021 poz. 1675). Realizując zapisy tego rozporządzenia Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego 104 placówkom w naszym województwie na rok 2021.
Przed nami czas składania wniosków o wsparcie finansowe na rok 2022.
Zgodnie z przywołanym rozporządzeniem, dyrektorzy placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych starający się o wsparcie na rok 2022 mają czas na złożenie wniosków do swoich organów prowadzących do 31 października 2021 r. Organy prowadzące składają wnioski do 20 listopada 2021 r.

 

ZŁOŻENIE WNIOSKU

Kompletne wnioski, podpisane przez upoważnione osoby, należy składać:

– za pomocą poczty tradycyjnej, przesyłając wniosek na adres:

Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9

10-959 Olsztyn

z dopiskiem na kopercie „NPRC 2022”, lub

– w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym) – na skrzynkę podawczą Kuratorium Oświaty w Olsztynie, lub

– osobiście w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Olsztynie –  Olsztyn, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, p. 382 (piętro III).

Decyduje data wpływu wniosku do Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Formularze do pobrania:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-20-edycja-2021-2025

UWAGA:

Jednocześnie uprzejmie prosimy o przekazywanie elektronicznych wersji załącznika do wniosku organów prowadzących – Zestawienie podmiotów wnioskujących o wsparcie finansowe (edytowalny plik excel) na adres e-mail: rsajkowski@ko.olsztyn.pl

Kontakt:

Ryszard Sajkowski, wizytator

Tel. 89 52 32 533; e-mail: rsajkowski@ko.olsztyn.pl

Ułatwienia dostępu