22 października 2021

Wnioski w sprawie dokonania zmian pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej – WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

Olsztyn, 22 października 2021 r.

Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Państwo
Prezydenci Miast,
Starostowie Powiatów,
Burmistrzowie Miast
oraz Wójtowie Gmin

ZK.3146.3.13.2021.MM

W związku z realizacją zadań związanych z udzielaniem jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, uwzględniając zapisy art. 154 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.), przypominam o możliwości dokonania ewentualnych zmian pomiędzy kwotami dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W celu dokonania ewentualnych zmian zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego występują do Warmińsko–Mazurskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem zawierającym stosowne uzasadnienie w terminie do dnia 29 października 2021 r.

Po upływie tego terminu Warmińsko–Mazurski Kurator Oświaty skieruje do Wojewody Warmińsko–Mazurskiego wniosek o wystąpienie do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o dokonanie korekty decyzji w sprawie zmian w budżecie i planach dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego.

Wnioski należy przekazać do Kuratorium Oświaty w Olsztynie w wersji elektronicznej
na adres: mmarcinek@ko.olsztyn.pl (skan pisma opatrzonego podpisami osób upoważnionych)
oraz papierowej na adres:

Kuratorium Oświaty w Olsztynie

al. M. J. Piłsudskiego 7/9

10 – 959 Olsztyn

 Warmińsko – Mazurski

      Kurator Oświaty

Krzysztof Marek Nowacki

Ułatwienia dostępu