4 listopada 2021

Załączniki do umowy w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” – 2021 r.

Integralną część umowy w sprawie udzielenia wsparcia finansowego w formie dotacji celowej na realizację zadania w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” stanowią załączniki:

1. załącznik nr 1. Wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych w roku 2021 składany w ramach Rządowego programu na lata 2020–2024 „Aktywna tablica”.

Załączniki do wniosku Organu prowadzącego:

  • Zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych wraz z wysokością wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego oraz deklarowanego wkładu własnego.
  • Oryginały/kopie wniosków dyrektorów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, SOSW o udział w Programie.
    załączniki do pobrania z: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktywna-tablica

2. załącznik nr 2. Rozliczenie dotacji wg rozdziałów

3. załącznik nr 3. Zestawienie wydatków poniesionych na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii

4. załącznik nr 4. Oświadczenie dotyczące zakupionych pomocy dydaktycznych, sprzętu i narzędzi do terapii w ramach udzielonego wsparcia finansowego

Opracowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wzór sprawozdania z realizacji Programu będzie dostępny na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Olsztynie: www.ko.olsztyn.pl w zakładce: Organy prowadzące (podzakładka: Aktywna tablica).

Kontakt:

Dariusz Człapiński – Zastępca Dyrektora Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie; Wojewódzki koordynator ds. innowacji w edukacji

Tel. 89 52 32 533, e-mail: dczlapinski@ko.olsztyn.pl

Ułatwienia dostępu