10 listopada 2021

Spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Podstawowych

3 listopada 2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Podstawowych przy Warmińsko-Mazurskim Kuratorze Oświaty powołanej Zarządzeniem Nr 56 z dnia 17 sierpnia 2021 r. przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. W spotkaniu wzięli udział Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Pan Krzysztof Marek Nowacki, Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Pan Wojciech Cybulski oraz Pani Małgorzata Hochleitner – Dyrektor Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki.

Spotkanie otworzył Pan Wojciech Cybulski – Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty. Podkreślił szczególne znaczenie Rady Dyrektorów, która może wspierać działania Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w zakresie rozpoznawania potrzeb i problemów szkół województwa warmińsko-mazurskiego.

W swoim wystąpieniu  Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki podkreślił ważną rolę współpracy oraz wymiany doświadczeń między dyrektorami szkół podstawowych naszego województwa. Zaproponował, aby działania rady wypływały bezpośrednio z potrzeb szkół, zwrócił też uwagę na konieczność objęcia wsparciem dyrektorów szkół pierwszej kadencji.

Pani Dorota Anuszkiewicz Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego, przypomniała główne kierunki działania rady, jakimi są organizowanie współpracy z dyrektorami szkół podstawowych w celu podnoszenia jakości pracy szkół i skutecznej organizacji przebiegu procesów kształcenia, wychowania oraz upowszechnianie dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań mających wpływ na poprawę efektów kształcenia.

Inauguracyjne spotkanie Rady Dyrektorów było okazją do wzajemnego poznania się, zaprezentowania działalności swoich szkół, podzielenia się spostrzeżeniami i przedstawienia oczekiwań dotyczących dalszej współpracy.

Ułatwienia dostępu