15 listopada 2021

Zasady korzystania z opieki stomatologicznej w szkołach – komunikat MEiN

W czasie epidemii realizacja potrzeb zdrowotnych dzieci i młodzieży powinna być traktowana przez szkoły ze szczególną uwagą.

Opieka stomatologiczna jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19. roku życia i ma na celu:

  • ochronę zdrowia uczniów, w tym zdrowia jamy ustnej;
  • kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności za własne zdrowie.

Lekarz dentysta sprawuje opiekę stomatologiczną nad uczniami w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, którym jest:  gabinet dentystyczny zlokalizowany w szkole, gabinet dentystyczny poza szkołą albo dentobus, prowadzone przez podmiot wykonujący działalność leczniczą współpracujący ze szkołą.

Zgodnie z Wytycznymi MEiN, MZ i GIS obowiązującymi od 1 września 2021 r.:

  • jeżeli w szkole funkcjonuje gabinet stomatologiczny, należy ustalić ze świadczeniodawcą na podstawie obowiązujących go wymagań określonych w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych, m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, zasady korzystania z gabinetu oraz godziny jego pracy i upowszechnić je wśród uczniów i ich opiekunów;
  • należy podjąć działania umożliwiające uczniom realne korzystanie z opieki stomatologicznej
    w szkolnych gabinetach dentystycznych, w tym zapewnić możliwość obecności rodzica w czasie udzielania świadczenia, gdy jest ona konieczna. Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dla-poszczegolnych-zakresow-i-rodzajow-swiadczen – pkt 1 stomatologia – są zamieszczone zalecenia postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w warunkach stanu epidemii COVID-19 w Polsce dla lekarzy dentystów, asysty stomatologicznej, gabinetów dentystycznych, laboratoriów techniki dentystycznej i pacjentów.

Natomiast, jeżeli w szkole nie ma gabinetu dentystycznego, organ prowadzący zawiera porozumienie
z gabinetem zewnętrznym udzielającym świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży, finansowanych ze środków publicznych[1]. Zgodnie z nowelizacją w 2018 r. przepisów ustawy Prawo oświatowe, do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy także obowiązek przekazania do szkół informacji
o podmiotach wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, finansowanych ze środków publicznych.

Informacje dodatkowe można uzyskać w Wojewódzkich Oddziałach NFZ: https://www.nfz.gov.pl/kontakt/oddzialy-nfz/.

Wprowadzone rozwiązania mają na celu poprawę dostępu do opieki stomatologicznej[2] dzieci i młodzieży,
a w konsekwencji będą skuteczniej zapobiegać chorobom jamy ustnej uczniów.

_________________________________________________________________________________________

[1] art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2020 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)

[2] https://www.gov.pl/web/zdrowie/leczenie-stomatologiczne oraz http://www.nfz-warszawa.pl/dla-pacjenta/co-kazdy-pacjent-wiedziec-powinien/leczenie-stomatologiczne/

Ułatwienia dostępu