17 listopada 2021

Wzmocnienie roli kuratora oświaty – projekt ustawy przyjęty

Rząd chce wzmocnić rolę kuratora oświaty jako organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Poprawione zostaną także warunki funkcjonowania szkół i placówek, co pozytywnie wpłynie na rozwój uczniów. Zwiększy się także świadomość uczniów i rodziców w zakresie zajęć prowadzonych w szkole przez stowarzyszenia i inne organizacje. Rodzice będą również decydować o udziale dziecka w tych zajęciach. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.

Link:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wzmocnienie-roli-kuratora-oswiaty–projekt-ustawy-przyjety-przez-rade-ministrow

Ułatwienia dostępu