18 listopada 2021

Załączniki do umowy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. – 2021 r.

Integralną część umowy w sprawie udzielenia wsparcia finansowego w formie dotacji celowej na realizację działań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” stanowią załączniki:

 

 

  • Złożony wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach Programu – załącznik nr 1 do umowy wraz z załącznikiem „Wykaz placówek wychowania przedszkolnego, szkół, bibliotek pedagogicznych wnioskujących o udzielenie wsparcia finansowego na 2021 rok w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Priorytet 3”.

 

  • Rozliczenie dotacji z dokładnością do groszy w formie papierowej i elektronicznej z poniesionych wydatków na dofinansowanie zadania – załącznik nr 2 do umowy.
  • Sprawozdanie z realizacji Programu – załącznik nr 3 do umowy (formularze są publikowane na stronach internetowych Programu oraz urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania).
  • Zestawienie faktur (rachunków) – załącznik nr 4 do umowy.

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 2 do umowy

Załącznik nr 4 do umowy

 

Kontakt:

 

Ryszard Sajkowski – wizytator Kuratorium Oświaty w Olsztynie

tel. 89 52 32 533, e-mail: rsajkowski@ko.olsztyn.pl

Ułatwienia dostępu