13 grudnia 2021

Rozliczenie finansowe „Wyprawka Szkolna” za 2021 rok.

 

Olsztyn, 13 grudnia 2021 r.

Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Szanowni Państwo
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin,

ZK.3146.2.13.2021.MM

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2020 roku
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1227) oraz uchwałą nr 89/2020 Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022, proszę o dokonanie szczegółowego rozliczenia według załączonego wzoru (Załącznik nr 1).

 

W załączniku proszę wypełnić kolumny pod nazwą „liczba uczniów” oraz kolumnę pod nazwą wysokość wykorzystanej dotacji” (proszę wpisać faktyczną kwotę wykorzystaną z dokładnością do groszy).

 

Jednocześnie przypominam, że termin realizacji zwrotu rodzicom, prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka, osobom faktycznie opiekującym się dzieckiem, jeżeli wystąpiły z wnioskiem do sadu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, lub pełnoletnim uczniom kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych upłynął dnia 7 grudnia 2021 roku.

 

Kwoty środków niewykorzystanych w ramach dotacji ujęte w tabelach muszą być zgodne z kwotami środków przekazanych na konto Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
(numer konta: 61 1010 1397 0032 9013 9135 0000). W tytule przelewu wraz z nazwą dotacji należy podać rozdział oraz paragraf klasyfikacji budżetowej. W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty dotacji należy podać szczegółowe uzasadnienie w miejscu znajdującym się w tabeli.

 

Rozliczenie w formie elektronicznej (skan) oraz w wersji papierowej podpisane przez osobę reprezentującą urząd proszę przesłać do 22 grudnia 2021 roku na adres
email: mmarcinek@ko.olsztyn.pl
oraz pocztą tradycyjną na adres:

 

Kuratorium Oświaty w Olsztynie

M.J. Piłsudskiego 7/9

10-959 Olsztyn

 

Ewentualne pytania proszę kierować do:

 

Mateusz Marcinek 89 52 32 383

Adres email: mmarcinek@ko.olsztyn.pl

Ułatwienia dostępu