17 grudnia 2021

Terminarz składania wniosków o ordery, odznaczenia państwowe i resortowe oraz nagrody w 2022 r.

L.P.  

RODZAJ:

 

TERMIN: WYMAGANE DOKUMENTY:
1. ORDERY i ODZNACZENIA PAŃSTWOWE 31 stycznia 2022 r. 1) wniosek o nadanie orderu, odznaczenia,

2) zapytanie o udzielenie informacji
o osobie (wypełnione w punktach od 1
do 11 oraz 12.1),

3) klauzula informacyjna,

4) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2. TYTUŁ HONOROWY PROFESORA OŚWIATY 31 stycznia 2022 r. 1) informacja o kandydacie do tytułu honorowego profesora oświaty wraz
z uzasadnieniem – w wersji papierowej oraz edytowalnej elektronicznej na płycie CD,2) klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych w sprawach dotyczących nadania tytułu honorowego profesora oświaty,

3) kopia aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego, potwierdzona za zgodność

z oryginałem przez dyrektora szkoły/placówki, a w przypadku dyrektora szkoły/placówki – przez organ prowadzący,

4) zaświadczenie dyrektora szkoły/placówki,

a w przypadku gdy kandydatem jest dyrektor szkoły/placówki – zaświadczenie organu prowadzącego – o aktualnym zatrudnieniu oraz potwierdzające okres pracy pedagogicznej

i okres pracy na stanowisku nauczyciela dyplomowanego od dnia nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

3. MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 22 lutego 2022 r. 1) wniosek o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej,

2) klauzula informacyjna,

3) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4. NAGRODA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 20 maja 2022 r. 1) wniosek o przyznanie nagrody Ministra Edukacji i Nauki,

2) klauzula informacyjna,

3) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. NAGRODA WARMIŃSKO-
-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY
20 czerwca 2022 r. 1) wniosek o przyznanie nagrody Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty,

2) klauzula informacyjna,

3) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Ułatwienia dostępu