20 grudnia 2021

Spotkanie w Ełku przedstawicieli szkół realizujących program Szkoła Promująca Zdrowie

14 grudnia 2021 r. w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Ełku odbyło się spotkanie przedstawicieli przedszkoli, szkół i placówek wdrażających program Szkoła Promująca Zdrowie, Przedszkole Promujące Zdrowie i Szkoła Specjalna Promująca Zdrowie.
W spotkaniu udział wzięli dyrektorzy i szkolni koordynatorzy programu oraz zaproszeni goście, m.in. prof. dr hab. Krzysztof Ostaszewski kierownik Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej „Pro-M” w Zakładzie Zdrowia Publicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Joanna Lewarowska i  Andrzej Szczapa z Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie.

Spotkanie rozpoczął Wojciech Cybulski Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty, który na wstępie podziękował za zaangażowanie na rzecz promocji zdrowia i tworzenia zdrowego środowiska szkolnego. Szczególną uwagę zwrócił na rolę systemu wartości w prawidłowym funkcjonowaniu młodego człowieka.

W dalszej części spotkania różnorodną problematykę przedstawili zaproszeni prelegenci. Prof. dr hab. Krzysztof Ostaszewski wygłosił wykład nt. „Kultura i klimat placówki oświatowej a dobrostan psychiczny społeczności szkolnej. Doświadczenia Szkoły Promującej Zdrowie”. Teresa Garlicka doradca zawodowy z Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku przedstawiła „Mediacje rówieśnicze jako forma rozwiązywania konfliktów”. Alicja Ożańska pedagog z Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku omówiła „Klimat szkoły i efektywność procesu wychowania”. Przykładem dobrej praktyki w zakresie budowania pozytywnego klimatu społecznego w szkole podzieliła się Maria Chaberek ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku. Spotkanie podsumowała Anna Zdaniukiewicz wojewódzki koordynator programu Szkoła Promująca Zdrowie.

Ułatwienia dostępu