22 lutego 2022

Regionalne spotkanie nt. Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030

W dniu 21 lutego 2022 r. odbyło się pierwsze z sześciu planowanych regionalnych seminariów on-line, które będą trwały do końca marca  w poszczególnych powiatach. Temat każdego seminarium dotyczy „Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 – kierunek dla edukacji”. Celem spotkań jest zaprezentowanie genezy, założeń, logiki, struktury Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 oraz etapów wdrażania jej założeń w poszczególnych obszarach edukacji.

Pierwsze seminarium skierowane było do wszystkich nauczycieli z powiatów: elbląskiego, braniewskiego, lidzbarskiego, bartoszyckiego, miasta Elbląg. Spotkanie otworzył Krzysztof Marek Nowacki Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, zwracając uwagę na wyzwania, jakie stoją przed współczesną oświatą zarówno, w doniesieniu do potrzeb w edukacji dzieci i młodzieży oraz konieczności udzielania uczniom pomocy w związku z problemami, jakie generuje u uczniów okres nauczania zdalnego. Pan Kurator podkreślił również potrzebę kształtowania u uczniów odpowiedzialnych postaw patriotycznych.

Budowę, rozumienie struktury i logikę czytania Zintegrowanej Strategii Umiejętności (ZSU), dokumentu przyjętego przez Radę Ministrów 25 stycznia 2019 r., przedstawiły autorki programu w zakresie szczegółowym w Polsce, dr Monika Staszewicz i dr Dominika Walczak –  specjalistki z Instytutu Badań Edukacyjnych. W kolejnej części seminarium zapoznano uczestników z autorskim modelem umiejętności nauczyciela, który powstał w oparciu o zapisy ZSU 2030. Według planu działań ZSU, kadry uczące otrzymają wsparcie w zakresie doskonalenia umiejętności diagnozowania, współpracy z uczniami, rodzicami, nauczycielami, w zakresie pracy dydaktycznej ICT, AL pracy metodycznej oraz rozwoju umiejętności instruktażowego projektowania. Według założeń ZSU nauczyciel to: „Projektant umiejętności przyszłości, wspomagający rozwój własny i osób uczących się”.

Pani Katarzyna Mykowska Główny Specjalista Wydziału Zintegrowanej Strategii Umiejętności Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji i Nauki, przedstawiła rekomendacje dotyczące realizacji projektów edukacyjnych i rozwoju umiejętności wśród osób dorosłych. Resort MEiN prowadzi dwa projekty, w ramach których opracowuje się mechanizmy współpracy i koordynacji w zakresie uczenia się przez całe życie oraz wymiany doświadczeń zarówno na etapie centralnym jak i regionalnym. W Krajowym Planie Rozbudowy zakłada się powołanie wojewódzkich zespołów koordynacji, które będą działały w oparciu o ten mechanizm, jaki obecnie jest wdrażany. W ramach koordynacji będą wypracowane narzędzia pozwalające określić wzajemne potrzeby, prowadzenie sieci współpracy i wymiany doświadczeń, działań analityczno-badawczych. Wojewódzkie Zespoły Koordynacji będą się składały z przedstawicieli reprezentujących: oświatę, rynek pracy, zarządzanie strategiczne, fundusze europejskie oraz  reprezentantów obejmujących obszary i instytucje dialogu społecznego. W naszym województwie podmiotem współpracującym z MEiN jest Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego.

Spotkanie zakończono podsumowaniem omawianych zagadnień i wyrażono wdzięczność za merytoryczne wystąpienia prelegentów oraz za działania powiatowych koordynatorów doradztwa zawodowego, dzięki którym w seminarium mogli uczestniczyć nauczyciele z wymienionych powyżej powiatów.

 

Harmonogram seminariów on-line: https://www.ko.olsztyn.pl/2022/02/18/regionalne-konferencje-zintegrowanej-strategii-umiejetnosci-2030/

Ułatwienia dostępu