8 marca 2022

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. – organy prowadzące ze wsparciem finansowym w 2022 r.

Szanowni Państwo

Starostowie Powiatów,

Prezydenci i Burmistrzowie Miast,

Wójtowie Gmin,

Prezesi Stowarzyszeń i Fundacji,

Dyrektorzy Bibliotek Pedagogicznych, Szkół i Placówek Wychowania Przedszkolnego

 

Uprzejmie informuję, że do Kuratorium Oświaty w Olsztynie wpłynęło 140 wniosków organów prowadzących dla 446 placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na rok 2022.

Stosownie do § 9 ust. 1-3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. (Dz.U z 2021 poz. 1675) Zespół ds. oceny wniosków organów prowadzących przedłożył Warmińsko-Mazurskiemu Kuratorowi Oświaty ocenę formalną i merytoryczną wniosków organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego 78 organom prowadzącym dla 190 placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych na łączną kwotę 1 115 286, 88 zł. Tym samym wsparcie finansowe otrzymują 94 placówki wychowania przedszkolnego (kwota: 247 266, 88 zł), 93 szkoły (kwota: 859 120, 00 zł), 3 biblioteki pedagogiczne (kwota: 9 000, 00 zł).

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z § 9 ust. 9-10 przywołanego wyżej Rozporządzenia, organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogiczne, którym zostało udzielone wsparcie finansowe, podają do publicznej wiadomości na swoich stronach internetowych wykaz placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub bibliotek pedagogicznych, którym zostało udzielone wsparcie finansowe, ze wskazaniem wysokości kwot tego wsparcia oraz realizują działania informacyjne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 35d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535). Także odrębnie placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne, które otrzymały wsparcie finansowe, podają do publicznej wiadomości na swoich stronach internetowych informację o udzielonym im wsparciu finansowym.

Umowy dotyczące realizacji ww. zadania zostaną przesłane do organów prowadzących.

 

Warmińsko- Mazurski Kurator Oświaty

Krzysztof Marek Nowacki

 

Załącznik:

 

Wykaz organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne ze wskazaniem kwot udzielonego wsparcia finansowego

 

Ułatwienia dostępu