4 maja 2022

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Ministra Edukacji i Nauki

W dniu 29 kwietnia 2022 r. w gmachu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego miała miejsce uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągniecia edukacyjne w roku szkolnym 2020/21. Na początku uroczystości Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki przywitał wszystkich zebranych, w tym szczególnie gorąco wyróżnioną młodzież.

Kandydatami do stypendium mogą być uczniowie szkoły publicznej i niepublicznej dla młodzieży, publicznej i niepublicznej branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej.  Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty wcześniej pozytywnie ocenił przesłane do ministerstwa wnioski 46 kandydatów do stypendium, dokonując oceny wg kryteriów, które wynikają z zapisów art. 90i ustawy o systemie oświaty:

– uzyskanie tytułu laureata międzynarodowej olimpiady, laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;

– uzyskanie tytułu laureata konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;

– uzyskanie najwyższych wyników w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;

– uczestniczenie w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na podstawie przepisów w sprawie zasad i warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na kierunkach zgodnych z uzdolnieniami oraz zasad zaliczania tych zajęć;

– uzyskanie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Mister Edukacji i Nauki przyznał stypendium za wybitne osiągnięcia edukacyjne 11 uczniom i absolwentom szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego:

 1. Laura Banach, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Obrońców Westerplatte w Mrągowie.
 2. Agnieszka Bartnikowska, absolwentka X Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza w Olsztynie.
 3. Mateusz Chrzanowski, absolwent Szkoły Podstawowej nr 23 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza w Olsztynie.
 4. Aleksandra Horoszko, uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie.
 5. Oliwia Jekiel, uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie.
 6. Agnieszka Krajewska, absolwentka Szkoły Podstawowej nr 23 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza w Olsztynie.
 7. Szymon Piątkowski, absolwent X Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza w Olsztynie.
 8. Zofia Sadowska, absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie.
 9. Martyna Szczęsna, uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie.
 10. Igor Włodarczyk, uczeń XIII Liceum Ogólnokształcącego Katolickiego im. Świętej Rodziny w Olsztynie.
 11. Maria Dorota Zyskowska, absolwentka Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie.

W czasie gali zostały zaprezentowane sylwetki stypendystów. W dalszej części wszyscy wyróżnieni otrzymali z rąk Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty dyplom z podpisem Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka. Stypendystom  zostały wręczone ponadto drobne upominki. Pan Kurator pogratulował nagrodzonym, ich rodzicom i wychowawcom oraz dyrektorom szkół. Skierował do młodych słowa zachęty, aby nie rezygnowali ze swoich pasji, a pracując dla siebie, budowali w ten sposób lepsze dobro wspólne. Słowa te stały się pretekstem do podzielenia się wyróżnionych z zebranymi, w już nieco luźniejszej atmosferze, informacjami o kolejnych sukcesach oraz planach na przyszłość. Obok więc relacji z przygotowań do zawodów sportowych na szczeblu krajowym i międzynarodowym w różnych kategoriach, zebrani mogli usłyszeć o filozoficznych i lingwistycznych perypetiach oraz celowości cybernetycznych procesów.

Ułatwienia dostępu