29 czerwca 2022

Konkurs dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Kierunek – Innowacja 2022”

Konkurs „Kierunek – Innowacja” trwający od 27.06.2022 r. do 29.07.2022 r. jest skierowany do nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Jego celem jest promocja i wspieranie działalności innowacyjnej szkół.

 

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez nauczyciela opisu działalności innowacyjnej zrealizowanej w roku szkolnym 2020/2021 lub realizowanej w obecnym roku szkolnym 2021/2022. Opis powinien być przygotowany przez jedną osobę. Może on jednak obejmować działalność realizowaną przez grupę nauczycieli. Zadanie konkursowe powinno zostać opracowane za pomocą edytora dostępnego na koncie nauczyciela na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej www.zpe.gov.pl

 

Obowiązujące terminy:

 

– do 29 lipca 2022 – zgłoszenie do Konkursu przez nauczyciela,

– do 26 sierpnia 2022 – wyłonienie kandydatów do tytułu laureatów przez komisję powołaną przez kuratora oświaty,

– do 30 września 2022 – wyłonienie laureatów Konkursu przez komisję powołaną przez Organizatora Konkursu,

– do 14 października 2022 – zamieszczenie wyników Konkursu na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

Konkurs składa się z dwóch etapów:

 

  1. etap wojewódzki – wyłonienie kandydatów do tytułu laureata Konkursu w dwóch kategoriach (nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych),
  2. etap centralny – wyłonienie laureatów Konkursu w dwóch kategoriach (nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych).

 

Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych – do 29 lipca 2022 r. poprzez przesłanie do Kuratorium Oświaty w Olsztynie linku do opisu na adres: kierunek-innowacja@ko.olsztyn.pl

 

Zgłoszenie konkursowe oprócz opisu musi zawierać:

 

  • tytuł i formę opisu,
  • kategorię (I – nauczyciele szkół podstawowych; II – nauczyciele szkół ponadpodstawowych),
  • pełną nazwę szkoły,
  • imię i nazwisko, e-mail i numer telefonu nauczyciela zgłaszającego opis do Konkursu;
  • uzasadnienie zawierające maksymalnie 2000 znaków, dlaczego zgłoszony opis powinien otrzymać nagrodę główną, a jego twórca/uczestnik Konkursu – tytuł laureata Konkursu,
  • skan oświadczenia uczestnika Konkursu o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora Konkursu autorskich praw majątkowych do opisu (wzór oświadczenia określa załącznik nr 1 do Regulaminu),
  • skany oświadczeń osób występujących w opisie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku i wypowiedzi za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych we wszelkich działaniach promocyjnych Organizatora Konkursu (wzór oświadczenia określa załącznik nr 2 do Regulaminu).

 

Regulamin oraz załączniki:

 

załącznik nr 1 – oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na organizatora konkursu

załącznik nr 2 – oświadczenie w przedmiocie zgody na wykorzystanie wizerunku

załącznik nr 3 – dane osobowe niezbędne do rozliczenia podatkowego z tytułu otrzymania nagrody rzeczowej przez laureata Konkursu

 

do pobrania z:  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/konkurs-dla-nauczycieli-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych-kierunek–innowacja-2022

 

 

Kontakt:

 

Dariusz Człapiński, Zastępca Dyrektora Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie; Wojewódzki koordynator ds. innowacji w edukacji

tel. 89 52 32 533; e-mail: dczlapinski@ko.olsztyn.pl

 

 

Ułatwienia dostępu