1 lipca 2022

Sprawozdanie z Programu „Aktywna tablica” za 2021 rok

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica, podmioty uczestniczące w Programie zobowiązane są do złożenia sprawozdania z realizacji zadania za 2021 r. Sprawozdawczy obowiązek następuje w roku następującym po roku udzielenia wsparcia finansowego.

Podstawa prawna:

– Rozporządzenie Rady Ministrów: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2020/pozycja/1883

– Rozporządzenie Rady Ministrów – rozporządzenie zmieniające: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/1602

Termin, forma i miejsce składania sprawozdań:

Dyrektor szkoły/SOSW w terminie do 31 sierpnia 2022 r. (decyduje data wpływu):

  1. przekazuje do organu prowadzącego sprawozdanie „Dyrektor szkoły – sprawozdanie z realizacji Programu Aktywna tablica za 2021 r.” (wraz z wersją elektroniczną sprawozdania – plik edytowalny)

Organ prowadzący w terminie do 15 września 2022 r.:

  1. weryfikuje sprawozdania dyrektorów szkół pod względem prawidłowości i kompletności danych,
  2. przekazuje do Kuratorium Oświaty w Olsztynie (decyduje data wpływu) sprawozdanie:

    a. Organ prowadzący – sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji Programu za 2021 rok (załączniki nr 1 – 6 – zob. poszczególne arkusze excela)
    b. Organ prowadzący – sprawozdanie z realizacji Programu Aktywna tablica za 2021 r.

korzystając z jednej z niżej wymienionych form:

– przesłanie pocztą tradycyjną na adres: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10 – 959 Olsztyn – z dopiskiem na kopercie: Sprawozdanie – Rządowy program „Aktywna tablica 2021”;

– przesłanie za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP na skrzynkę podawczą Kuratorium Oświaty w Olsztynie;

– złożenie osobiście w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Olsztynie z dopiskiem na kopercie: „Sprawozdanie – Rządowy program „Aktywna tablica 2021”.

3.  przesyła obowiązkowo wersję elektroniczną „Sprawozdania dyrektora szkoły” oraz „Sprawozdanie organu prowadzącego szkołę”  (edytowalne pliki Word i Excel) na adres mailowy: aktywnatablica@ko.olsztyn.pl


Uwaga:

  1. Wszystkie dokumenty muszą być podpisane i opieczętowane przez upoważnione osoby. Proszę zwrócić uwagę na właściwą reprezentację organu przy podpisywaniu sprawozdania (dokumenty wysyłane poprzez platformę ePUAP muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym).
  2. Elektroniczna wersja ww. sprawozdań nie musi być podpisana, niemniej ich przesłanie na wskazany adres mailowy odbywa się niezależnie od złożenia dokumentów w Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Wzory aktualnych sprawozdań za 2021 r. do pobrania: wzory sprawozdań z realizacji programu aktywna tablica za 2021 r.


Kontakt
:

Dariusz Człapiński, Zastępca Dyrektora Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie (Wojewódzki koordynator ds. innowacji w edukacji)

tel. 89 52 32 533; e-mail: dczlapinski@ko.olsztyn.pl

Ułatwienia dostępu