18 sierpnia 2022

Załączniki do umowy w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” – 2022 r.

Integralną część umowy w sprawie udzielenia wsparcia finansowego w formie dotacji celowej na realizację zadania w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” stanowią załączniki:

Załącznik nr 1. Wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego na  zakup pomocy dydaktycznych w roku 2022 składany w ramach Rządowego programu na lata 2020–2024 „Aktywna tablica”.

Załącznik nr 2. Rozliczenie dotacji wg rozdziałów.

Załącznik nr 3. Zestawienie wydatków poniesionych na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii.

Załącznik nr 4. Oświadczenie dotyczące zakupionego sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii w ramach udzielonego wsparcia finansowego.

Formularz sprawozdania z realizacji Programu zostanie umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki: aktywna tablica

Kontakt:

Dariusz Człapiński – Zastępca Dyrektora Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie; Wojewódzki koordynator ds. innowacji w edukacji

tel. 89 52 32 533, e-mail: dczlapinski@ko.olsztyn.pl

Ułatwienia dostępu