22 września 2022

Przekazywanie do SIO na nowy rok szkolny 2022/2023 danych o uczniach, wychowankach i nauczycielach szkół i placówek oświatowych

Przekazywanie do SIO na nowy rok szkolny 2022/2023 danych o uczniach, wychowankach i nauczycielach szkół i placówek oświatowych.

System informacji oświatowej (SIO) jest głównym źródłem danych do prowadzenia polityki oświatowej państwa. Obowiązkowi przekazywania danych podlegają wszystkie szkoły i placówki oświatowe, zarówno publiczne jak i niepubliczne.

Dane zgromadzone w SIO wg stanu na dzień 30 września 2022 r. będą m. in. podstawą do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023 dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym planowanej wysokości subwencji oświatowej, która musi być podzielona do 15 października br.

Istotne jest, aby dane w SIO były kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, głównie w zakresie liczby uczniów i wychowanków przypisanych do oddziałów podstawowych i dodatkowych (łącznie z danymi dziedzinowymi takimi jak na przykład orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, korzystanie z internatu), dane o pobytach w MOW, MOS, SOW, SOSW oraz o liczbie etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

Wprowadzając dane prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na daty przypisania uczniów lub wychowanków do oddziału/pobytu w ośrodku, daty obowiązywania danych dziedzinowych, a przy danych nauczyciela, daty rozpoczęcia stosunku pracy, tygodniowego wymiaru zajęć, danych o stopniu awansu zawodowego.

Prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na wykazywanie danych, na które wpływ mają zmiany legislacyjne:

 1. zarejestrowani nauczyciele powinni mieć wykazany tygodniowy wymiar zajęć, obowiązki i wpisany stopień awansu zawodowego.

UWAGA: Od 1 września 2022 r. nastąpiły zmiany w zakresie awansu zawodowego nauczycieli.  

Szczegóły dotyczące zmian znajdą Państwo w instrukcji merytorycznej na stronie  https://pomocsio.men.gov.pl/nauczyciele/

W sekcji Awans zawodowy powinna być wskazana jedna z proponowanych opcji:

 • nauczyciel bez stopnia (dotychczasowy nauczyciel stażysta oraz kontraktowy; ci nauczyciele odbywają przygotowanie do zawodu nauczyciela lub staż według dotychczasowych przepisów)
 • nauczyciel mianowany
 • nauczyciel dyplomowany

Dodatkowo, można wybrać inne opcje awansu zawodowego:

– nauczyciela zatrudnionego na podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela,

– osoba bez stopnia awansu zawodowego zatrudnionego na podstawie art.15 ust. 1-6 ustawy Prawo oświatowe,

– nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego nieodbywającego przygotowania do zawodu nauczyciela.

Nauczyciele, którzy do 31 sierpnia 2022 r. uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego mogą ubiegać się o stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z przepisami obowiązującymi przed 1 września 2022 r. 

W SIO dla tych nauczycieli w sekcji Awans zawodowy został wskazany systemowo stopień awansu Nauczyciel bez stopnia.

Takiemu nauczycielowi należy zaplanować awans zawodowy.

Istotne jest również wykazanie obowiązków nauczycieli.

Link do instrukcji technicznej: https://pomocsio.men.gov.pl/rejestracja-7/

 1. Zgodnie z zapisami w art. 42d Karty Nauczyciela została określona minimalna liczba etatów nauczycieli specjalistów, tj. pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych w przedszkolach, szkołach lub zespołach, które nie są szkołami specjalnymi.

Do prawidłowego wyliczenia wskaźnika określonego w art. 42d ust. 13 Karty Nauczyciela oraz spełniania standardów liczone są następujące obowiązki wykazane w SIO:

 • obowiązki nauczyciela pedagoga,
 • obowiązki nauczyciela psychologa,
 • obowiązki nauczyciela logopedy,
 • obowiązki nauczyciela terapeuty pedagogicznego,
 • obowiązki nauczyciela pedagoga specjalnego.

Zgodnie z przepisami do etatów nauczycieli specjalistów nie wlicza się obowiązków realizowanych na rzecz uczniów z niepełnosprawnościami.

Raport pozwalający na monitorowanie spełniania standardów będzie niebawem dostępny w Strefie Pracownika SIO.

 1. uczniowie powinni mieć wypełnione wszystkie dane dziedzinowe, takie jak orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju, informację o korzystaniu z indywidualnego nauczania, informację o korzystaniu z internatu.

Dzieci i uczniów z Ukrainy należy wykazywać zgodnie z przekazaną Państwu szczegółową INSTRUKCJĄ REJESTRACJI DZIECI I UCZNIÓW Z UKRAINY, PRZYBYŁYCH DO POLSKI OD 24 LUTEGO 2022 R.

Instrukcja jest dostępna w aktualnościach w Strefie Pracownika SIO oraz m. in. pod adresem: https://icein.gov.pl/instrukcja-wykazywania-danych-w-sio-uczniowie-z-terenu-ukrainy-2/

Prosimy o pilne uzupełniania danych uczniów z Ukrainy, ponieważ na podstawie danych z SIO naliczane na nich są dodatkowe środki dla jednostek samorządu terytorialnego z Funduszu Pomocy.

W Strefie Pracownika SIO na rok szkolny 2022/2023, w sekcji Raporty/Raporty SIO2 rok 2022/2023 udostępnione zostały raporty, które umożliwiają monitorowanie stanu i poprawności wypełnienia danych w SIO.

Raporty będą aktualizowane codziennie i prezentują przekazane dane do SIO w dniu poprzednim.

Ponadto informujemy, że

 • na stronie https://icein.gov.pl/ znajdują się informacje o zmianach wprowadzonych w Systemie Informacji Oświatowej;
 • na stronie https://pomocsio.men.gov.pl/ znajdują się:
  • instrukcje techniczne,
  • instrukcje merytoryczne,
  • filmy instruktażowe (pokazujące krok po kroku wprowadzanie danych do nowego SIO),
  • odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w zakresie m. in. wprowadzanie danych dotyczących uczniów i nauczycieli.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z tymi materiałami.

Prosimy o terminowe i zgodne ze stanem faktycznym przekazywanie danych do SIO. 

Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy o systemie informacji oświatowej kto wbrew obowiązkowi nie przekazuje danych do bazy danych SIO lub przekazuje dane niezgodne z prawdą, podlega karze grzywny. Orzekanie następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2022 r. poz. 1124).

 

Z wyrazami szacunku

Zespół SIO

Ułatwienia dostępu