12 grudnia 2022

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa za 2022 – sprawozdanie i tabele monitoringowe

Przypominamy, że zgodnie z § 5 umowy o udzielenie dotacji celowej w ramach Priorytetu 3: „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” organy prowadzące szkoły, placówki wychowania przedszkolnego oraz biblioteki pedagogiczne, które otrzymały wsparcie finansowe w roku 2022 w ramach Programu, są zobowiązane do przekazania sprawozdania z jego realizacji.

Załączniki do umowy

– Załącznik nr 2 – Rozliczenie dotacji z dokładnością do groszy z poniesionych wydatków na dofinansowanie zadania)

oraz

– Załącznik nr 4 – Zestawienie faktur (rachunków) znajdują się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Olsztynie:

do pobrania: www.ko.olsztyn.pl

– Załącznik nr 3 (Sprawozdanie z realizacji Programu):

 1. Kierunek interwencji 3.1_sprawozdanie
 2. Kierunek interwencji 3.2_sprawozdanie
 3. Zbiorcze_zestawienie_finansowe

do pobrania (folder: Sprawozdanie z realizacji NPRCz za 2022 r.): www.gov.pl

Załącznik nr 3 należy dodatkowo przesłać w formie edytowalnej na adres poczty internetowej: rsajkowski@ko.olsztyn.pl

Do dokumentacji finansowej prosimy o dołączenie:

 1. Kserokopii faktur za zakupione książki,
 2. Potwierdzenia dokonanej zapłaty (potwierdzenie przelewu bankowego itp.).

Uwaga!

Faktury powinny być opisane w sposób trwały i opieczętowane przez dyrektora szkoły i osobę reprezentującą organ prowadzący. Każdą stronę kserowanego dokumentu tj. faktury, potwierdzenia dokonanej zapłaty itp., należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

W przypadku niewykorzystania pełnych kwot dotacji należy podać szczegółowe uzasadnienie przyczyn jej niewydatkowania.

Kwoty środków niewykorzystanych w ramach dotacji ujęte w tabelach muszą być zgodne z kwotami środków zwróconych na konto wskazane w umowie. W tytule przelewu wraz z nazwą dotacji należy podać rozdział oraz paragraf klasyfikacji budżetowej.

            TABELE MONITORINGOWE

Zgodnie z założeniami realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 organy prowadzące oraz beneficjenci docelowi (placówki wychowania przedszkolnego, szkoły, biblioteki pedagogiczne) zobowiązani są do wypełnienie tabel monitoringowych (dane dla placówek wychowania przedszkolnego oraz dla szkół i bibliotek pedagogicznych do wpisania w poszczególne arkusze pliku excel: Tabele monitoringowe dla Priorytetu 3 NPRCz).

Uwaga!

 1. Dane wpisujemy w poszczególne tabele dla każdej placówki osobno.
 2. Wypełnione tabele monitoringowe należy przesłać w terminie do 15 stycznia 2022 r. na adres mailowy: monitoring.2022@ko.olsztyn.pl
 3. Prosimy też o dostarczenie w formie papierowej do Kuratorium Oświaty w Olsztynie – wraz ze sprawozdaniem – podpisanych Klauzul informacyjnych dla beneficjentów Priorytetu 3 NPRCz. Klauzulę tę podpisuje osoba sporządzająca wniosek placówki wychowania przedszkolnego, szkoły, biblioteki pedagogicznej, odpowiedzialna z ramienia beneficjenta docelowego za realizację Projektu. Dane tej osoby mają być podane w tabelach monitoringowych.

Wzory formularzy:

 1. Kierunek interwencji 3.1_Tabele monitoringowe_Instrukcja_Część sprawozdawcza
 2. Kierunek interwencji 3.2_Tabele monitoringowe_Instrukcja_Część sprawozdawcza
 3. Klauzula_informacyjna_dla_beneficjentów_Priorytetu_3_NPRCz
 4. Tabele monitoringowe dla Priorytetu 3 NPRCz

do pobrania (folder: Sprawozdanie z realizacji NPRCz za 2022 r.): www.gov.pl

 1. Tabele monitoringowe definicje wskaźników

do pobrania: www.gov.pl

Sprawozdanie z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 za 2022 r. wraz z Klauzulą informacyjną dla beneficjentów należy przesłać do Kuratorium Oświaty w Olsztynie do 15 stycznia 2023 r. pocztą tradycyjną na adres:

Kuratorium Oświaty w Olsztynie
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9
10-959 Olsztyn

z dopiskiem: „Sprawozdanie NPRC 2022”

Kontakt:

W kwestiach finansowych:

Jednostki Samorządu Terytorialnego:
Rafał Klonowski, specjalista – tel. 89 52 32 383, e-mail: rklonowski@ko.olsztyn.pl

Stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne
Malwina Kamińska, specjalista – tel. 89 52 32 559, e-mail: mkaminska@ko.olsztyn.pl

W kwestiach merytorycznych:

Ryszard Sajkowski, wizytator – tel. 89 52 32 533, e-mail: rsajkowski@ko.olsztyn.pl

Ułatwienia dostępu