20 stycznia 2023

Nowe możliwości dla szkół – dotacje MON na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego.

Jak skorzystać z szansy utworzenia Oddziałów Przygotowania Wojskowego w liceum ogólnokształcącym lub technikum?

Ukazało się rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie określenia limitu zezwoleń na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego w roku 2023, który wynosi 120.

O uzyskanie zezwolenia na prowadzenie oddziału przygotowania wojskowego ubiegać może się organ prowadzący szkołę. W tym celu winien złożyć do ministra obrony narodowej stosowny wniosek (niesformalizowany wzór do pobrania poniżej). Co wniosek powinien zawierać określa art. 28a ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, a co należy do niego dołączyć wskazuje art. 28a ust. 7 ww. ustawy. Niezbędne jest także dołączenie uchwały organu prowadzącego (rady gminy, powiatu, sejmiku województwa), wynikającej z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, w której organ postanawia utworzyć w danej placówce oddziały przygotowania wojskowego i wystąpić w tym celu z wnioskiem do MON o udzielenie zezwolenia.

Termin składania wniosków mija 31 marca 2023 roku. 

Program nauczania 

W oddziałach realizowane jest szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego, w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a jego program określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego (do pobrania poniżej). Program realizowany jest przez szkołę, w części teoretycznej, oraz przez patronacką jednostkę wojskową w części praktycznej. Szkolenie kończy 50-godzinny obóz szkoleniowy, przeprowadzany na początku ostatniego roku nauki.

Finansowanie 

Na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego Minister Obrony Narodowej udziela wsparcia finansowego w postaci dotacji celowych. Zakres, w jakim udzielany jest ten rodzaj pomocy, określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie wsparcia dla organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego (do pobrania poniżej). Ponadto, na 180 godzin zajęć z zakresu przygotowania wojskowego zwiększona jest subwencja oświatowa na ucznia oddziału przygotowania wojskowego.

Co dalej z Certyfikowanymi Wojskowymi Klasami Mundurowymi?

Pierwsze oddziały przygotowania wojskowego uruchomione zostały w roku szkolnym 2020/2021 i sukcesywnie co roku tworzone będą kolejne. Równolegle do OPW, aż do roku 2023, realizowane będą Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe, które stopniowo będą wygaszane. W roku szkolnym 2022/2023 realizowana jest ostatnia, piąta edycja CWKM.

Wprowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego nie koliduje z możliwością dalszego funkcjonowania klas o profilu wojskowym oraz innych specjalności mundurowych, w oparciu o innowacje pedagogiczne i eksperymenty realizowane przez szkoły.

Profity dla absolwenta 

Absolwent oddziału przygotowania wojskowego może skorzystać z możliwości odbycia 12-dniowego szkolenia podstawowego oraz otrzyma dodatkowe punkty w rekrutacji do uczelni wojskowych.

Rozwiązanie systemowe 

Możliwość tworzenia w szkołach oddziałów przygotowania wojskowego, jako rozwiązanie systemowe, stanowi wyjście naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom społecznym, oraz zwiększenie upowszechniania edukacji w zakresie obronności, do czego resort obrony narodowej przykłada szczególną wagę. Rezultatami, jakie Ministerstwo Obrony Narodowej chce osiągnąć jest zasilenie rezerw osobowych Sił Zbrojnych, Wojsk Obrony Terytorialnej ochotnikami, w dalszej perspektywie czasowej zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych, a także wzmocnienie edukacji obronnej w społeczeństwie.

Więcej informacji można uzyskać za pośrednictwem email: tom.wojtowicz@ron.mil.pl lub tel. 261 322 026, 261 321 848 oraz na stronie Internetowej:

https://www.wojsko-polskie.pl

Ułatwienia dostępu