24 stycznia 2023

Klauzula informacyjna

Przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z obowiązkiem złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego przez kandydata ubiegającego się o funkcje dyrektora szkoły publicznej

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych w oświadczeniu lustracyjnym lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, zwany dalej: „Administratorem”. Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn lub telefonując pod numer: 89/523-26-00 lub 89/527-22-50. Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora ochrony danych, telefonując pod numer: 89/523-23-75 lub wysyłając e-mail na adres: iod@ko.olsztyn.pl.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 8 ust. 45 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1633 z późn. zm.), w związku z art.6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwane RODO. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty ma prawo przetwarzać dane, ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku nałożonego przez przepisy prawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z powstaniem
  obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu
  oświadczenia lustracyjnego przez kandydata na stanowisko dyrektora szkoły publicznej.
 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że dopełnienie obowiązku przekazania oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty publicznej będzie niemożliwe.
 5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do dopełnienia obowiązku przekazania oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 10 lat, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli upoważnieni pracownicy Kuratorium Oświaty w Olsztynie, członkowie komisji kwalifikacyjnej, organy władzy publicznej oraz inne podmioty uczestniczące w procesie przeprowadzenia konkursu na dyrektora szkoły publicznej.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz do sprzeciwu.
 8. Administrator nie przewiduje przekazania Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 9. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania[1]

[1] Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Ułatwienia dostępu