17 marca 2023

Ogólne zasady zgłaszania i organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży


 1. Organizator wypoczynku jest obowiązany zgłosić kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku zamiar zorganizowania wypoczynku.

 2. Ww. zgłoszeniu nie podlega zamiar zorganizowania wypoczynku przez szkołę lub placówkę, trwającego do 3 dni. Dyrektor szkoły lub placówki zawiadamia wówczas organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny o zamiarze zorganizowania wypoczynku, przekazując tym organom kartę wypoczynku, z wyjątkiem listy uczestników wypoczynku. Wypoczynek może się odbyć wyłącznie po zawiadomieniu organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą lub placówką o zamiarze zorganizowania tego wypoczynku.

 3. Organizator wypoczynku posiadający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgłasza zamiar zorganizowania wypoczynku kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na lokalizację wypoczynku.

 4. Zgłoszenia wypoczynku należy dokonać drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza on-line zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej http://wypoczynek.men.gov.pl, a następnie należy wybrać jedną z poniższych opcji dostarczenia zgłoszenia do kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora, nie później niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku, a w przypadku półkolonii i wypoczynku za granicą – na 14 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku:

  1. w postaci papierowej, będącej wydrukiem formularza elektronicznego (wraz z załącznikami) zamieszczonego w bazie wypoczynku;
  2. w postaci formularza elektronicznego zamieszczonego w bazie wypoczynku, uwierzytelnionego przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1087).

 5. W przypadku złożenia/przesłania formularza w postaci papierowej, organizator wypoczynku krajowego lub zagranicznego, mający siedzibę lub miejsce zamieszkania w danym powiecie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, korzysta z właściwego adresu:

  1. Organizatorzy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania w regionie obejmującym Delegaturę w Elblągu (powiaty: miasta Elbląg na prawach powiatu, bartoszycki, braniewski, elbląski, iławski, nowomiejski, lidzbarski) wysyłają na adres:
   Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Delegatura w Elblągu
   Wojska Polskiego 1
   82-300 Elbląg
  2. Organizatorzy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania w regionie obejmującym Kuratorium Oświaty w Olsztynie lub Delegaturę w Ełku (pozostałe powiaty województwa) wysyłają na adres:
   Kuratorium Oświaty w Olsztynie
   Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9
   10-959 Olsztyn

 6. W przypadku stwierdzenia braków lub nieprawidłowości w zgłoszeniu wypoczynku kurator oświaty wzywa niezwłocznie organizatora wypoczynku do ich uzupełnienia lub usunięcia w wyznaczonym terminie.

 7. Wszelkie uwagi dotyczące zgłoszenia, w celu dokonania korekty informacji zawartych w formularzu, przesyłane są do organizatora drogą elektroniczną za pośrednictwem „Bazy wypoczynku”. Korektę zgłoszenia organizator przesyła najpierw w wersji elektronicznej, następnie – w wersji papierowej do Kuratorium Oświaty w Olsztynie na ww. adresy.

 8. Jeżeli zgłoszenie wypoczynku spełnia określone warunki, kurator oświaty umieszcza je niezwłocznie w „Bazie wypoczynku”.

 9. Organizator wypoczynku zawiadamia niezwłocznie kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku, a w przypadku organizatora wypoczynku posiadającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kuratora oświaty właściwego ze względu na lokalizację wypoczynku, o zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem wypoczynku. Dokonując ww. zmiany należy uwzględnić wszystkie okoliczności zmian, a dokument należy opatrzyć podpisem organizatora. Zgłoszenie wypoczynku uzupełnione lub poprawione w wyznaczonym  terminie wywołuje skutki od chwili jego przedstawienia.

 10. W celu dokonania prawidłowego zgłoszenia zamiaru zorganizowania wypoczynku i wypełnienia formularza, należy zapoznać się z:

  1. treścią ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w zakresie art. od 92a do 92t oraz 96a (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230),
  2. treścią rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452 z późn. zm.),
  3. informacjami dla organizatorów wypoczynku zamieszczonymi na platformie „Baza wypoczynku” pod adresem: http://wypoczynek.men.gov.pl/,
  4. „Instrukcja rejestracji wypoczynku przez organizatora” oraz inne przydatne informacje zamieszczone są pod adresem:
   https://wypoczynek.mein.gov.pl/strona/Organizatorzy

 11. Kto organizuje wypoczynek pomimo braku umieszczenia jego zgłoszenia w bazie wypoczynku, podlega karze grzywny. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku informowania kuratora oświaty o zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem wypoczynku.

Załączniki

Ułatwienia dostępu