29 marca 2023

Deklaracja dostępności

Kuratorium Oświaty w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Data publikacji strony internetowej: 2017-01-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-03-30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń.

Niezgodności:

  • nie wszystkie zamieszczone treści i dokumenty spełniają wymogi dostępności cyfrowej,
  • nie wszystkie zamieszczone zdjęcia i grafiki posiadają tekst alternatywny.

Wyłączenia:

  • niektóre treści (np. filmy, dokumenty), które nie zostały wytworzone przez Kuratorium,
  • niektóre dokumenty, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do których Kuratorium nie jest uprawnione.

Na stronie internetowej można korzystać z następujących skrótów klawiaturowych:

TAB – przejście do następnej pozycji,

SHIFT + TAB – przejście do poprzedniej pozycji,

ENTER – wybór pozycji,

STRZAŁKA GÓRA/DÓŁ – przesuwanie  strony poziomo,

SPACJA – przesunięcie w dół o cały  zakres strony

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-30. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji w dniu 2023-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Truszkowska, e-mail: jtruszkowska@ko.olsztyn.pl lub Krzysztof Grzymkowski, e-mail: kgrzymkowski@ko.olsztyn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 89 523 24 13 lub +48 89 523 23 16. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej, a także skargi na brak zapewnienia dostępności można składać pod adresem e-mail: ko@ko.olsztyn.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową chodzi
  • sposób kontaktu,
  • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Kuratorium Oświaty w Olsztynie zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie poinformuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Kuratorium Oświaty w Olsztynie zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Kuratorium Oświaty w Olsztynie odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek/skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Kuratorium Oświaty w Olsztynie, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn

Kuratorium mieści się na trzecim i drugim piętrze budynku Urzędu Wojewódzkiego. Do budynku prowadzą trzy wejścia dla klientów: dwa od ul. Kopernika oraz jedno od al. Piłsudskiego. Do trzech wejść prowadzą schody. Przy dwóch wejściach znajdują się podjazdy dla wózków. Podjazdy znajdują się przy wejściach, w pobliżu których klienci rozwiążą najwięcej spraw. W wyposażeniu jest schodołaz, który zapewnia dostęp osoby poruszającej się na wózku, wejście na scenę w sali konferencyjnej przy asyście przeszkolonego pracownika. Również w wyposażeniu urzędu znajduje się wózek inwalidzki, który w każdym momencie może być udostępniony. Budynek posiada trzy dźwigi osobowe z komunikatami głosowymi oraz alfabetem Braille`a. Dźwigi zapewniają dostęp do wszystkich pomieszczeń (poza nielicznymi technicznymi) na wszystkich kondygnacjach budynku. W wypadku braku zasilania energetycznego posiłkujemy się schodołazem. Przy dwóch wejściach znajdują się stanowiska ochrony pełniące również funkcje punktów informacyjnych. W holu głównym, w pobliżu wejścia znajduje się Punkt Obsługi Klienta z dostępem bez barier architektonicznych.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdej kondygnacji budynku, drzwi toalet są oznakowane. Wyposażenie przystosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczone są cztery miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Drzwi wejściowe do budynku są oznakowane w tym zakresie. W przypadku dwóch wejść drzwi otwierają się automatycznie. Schody są oznakowane kontrastową taśmą: pierwszy i ostatni stopień w każdym biegu, również na zewnątrz. W obiekcie udostępniona jest wizualizacja rozkładu pomieszczeń w formie infokiosku oraz zastosowano ścieżkę dotykową (pas prowadzący), która ma doprowadzić klienta do stanowisk ochrony pełniących również funkcje punktów informacyjnych, schodów, windy, wejścia, wyjścia, infokiosku, toalet. W sali konferencyjnej wydzielona jest strefa dla osób poruszających się na wózku. Oznakowania w obiekcie staramy się wykonywać w kontrastowych barwach i w druku powiększonym. Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób z niepełnosprawnością wzrokową (posadzki znacznie ciemniejsze niż powierzchnia ścian). Meble dostosowywane dla osób niepełnosprawnych, np.: niskie lady i biurka, możliwość wjechania wózkiem.

W budynku są pętle indukcyjne, oznaczenia w alfabecie Braille’a (pochwyty schodów, dźwigi osobowe). W urzędzie zorganizowano pokój obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami, w którym jest dostęp do usługi tłumacza on-line języka migowego.

Kuratorium Oświaty w Olsztynie Delegatura w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg

Delegatura mieści się w budynku Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu (piętro drugie). Do budynku prowadzą trzy wejścia: jedno wejście dla klientów od ul. Wojska Polskiego, dwa wejścia od strony posesji-parkingu. Do dwóch wejść prowadzą schody. Przy wejściu głównym od strony ul. Wojska Polskiego znajduje się podjazd dla wózków. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Drzwi wejściowe do budynku są oznakowane w tym zakresie. Budynek posiada dźwig osobowy, który jest po stronie Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu, ale mogą z niego korzystać klienci urzędu. Dźwig osobowy zapewnia dostęp do pomieszczeń, w których pracują pracownicy urzędu. Przy wejściu na teren Delegatury znajduje się stanowisko ochrony, pełniące funkcję punktu informacyjnego. W urzędzie zorganizowano pokój obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami, w którym jest dostęp do usługi tłumacza on-line języka migowego.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdej kondygnacji budynku, drzwi toalet są oznakowane. Wyposażenie przystosowane do wymagań osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczone są dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych. Schody są oznakowane taśmą kontrastową: pierwszy i ostatni stopień w każdym biegu, również na zewnątrz.

Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku (posadzki znacznie ciemniejsze niż powierzchnia ścian). W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, brak jest także systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Kuratorium Oświaty w Olsztynie Delegatura w Ełku, ul. Chopina 15, 19-300 Ełk

Delegatura mieści się w budynku Narodowego Funduszu Zdrowia (piętro drugie oraz pojedyncze pokoje na półpiętrach: pomiędzy parterem a I piętrem, pomiędzy I a II piętrem, pomiędzy II a III piętrem). Do budynku prowadzi jedno wejście. Do wejścia prowadzą schody oraz zamontowano podjazd dla wózków. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Drzwi wejściowe do budynku są oznakowane w tym zakresie. Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń odnoszących się do osób słabowidzących i niewidzących. Taśma kontrastująca znajduje się przy drzwiach wejściowych na daną kondygnację. Posadzki są nieco ciemniejsze od powierzchni ścian. W budynku nie ma pętli indukcyjnej,  oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się tylko na parterze. Drzwi toalety są oznakowane. Wyposażenie dostosowane jest do wymagań osób niepełnosprawnych.

Budynek nie posiada dźwigu osobowego. Na poszczególne piętra prowadzą schody. Biuro urzędu znajduje się na drugim piętrze. W przypadku niemożności dotarcia klienta do biura urzędu, istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter budynku. Obsługa klienta odbędzie się w dogodny dla niego sposób na Stanowisku Obsługi Klientów Delegatury Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Ełku (po zasygnalizowaniu takiej potrzeby – przy drzwiach wejściowych do budynku znajduje się dzwonek). Ponadto pomiędzy parterem a pierwszym piętrem znajduje się pokój obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami, w którym jest dostęp do usługi tłumacza on-line języka migowego.

Ułatwienia dostępu