6 kwietnia 2023

Informacja w sprawie składania wniosków o przyznanie w 2023 roku nagrody Ministra Edukacji i Nauki oraz nagrody Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo

Marszałek Województwa

Warmińsko-Mazurskiego,

Starostowie Powiatów,

Prezydenci i Burmistrzowie Miast,

Wójtowie Gmin

 

Informuję, że w 2023 roku termin składania wniosków o przyznanie:

 • nagrody Ministra Edukacji i Nauki upływa 19 maja 2023 r.,
 • nagrody Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty upływa 23 czerwca 2023 r.

Dostarczony do Kuratorium Oświaty w Olsztynie komplet dokumentów winien składać się z:

 • pisma przewodniego zawierającego nazwisko (nazwiska) kandydata (kandydatów) proponowanego (proponowanych) do nagrody Ministra Edukacji i Nauki lub nagrody Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, podpisanego przez dyrektora szkoły lub upoważnionego przedstawiciela organu prowadzącego (w przypadku, gdy wniosek dotyczy dyrektora),
 • wniosku dotyczącego kandydata, przygotowanego na obowiązującym druku w jednym, dwustronnie zadrukowanym egzemplarzu (jedna kartka): załącznik nr 1 (dotyczy nagrody Ministra Edukacji i Nauki), albo załącznik nr 2 (dotyczy nagrody Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty),
 • podpisanych przez kandydata: klauzuli informacyjnej oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: załącznik nr 3.

            Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli, nagroda może być przyznana nauczycielowi, który:

 • przepracował w szkole co najmniej 2 lata,
 • posiada wyróżniającą ocenę pracy,
 • posiada wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej […].

Proszę o dochowanie należytej staranności przy wypełnianiu wniosków. Wnioski zawierające błędy formalne nie będą rozpatrywane pod względem merytorycznym.

Przypominam, że zgodnie z art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe rada pedagogiczna opiniuje w szczególności wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

W celu usprawnienia działań, zwracam się do Państwa – przedstawicieli organów prowadzących szkoły – z prośbą o umożliwienie dyrektorom szkół składania wypełnionych wniosków do Kuratorium Oświaty w Olsztynie za Państwa pośrednictwem. W przypadku dużej liczby składanych wniosków z danego organu prowadzącego (więcej niż 10) prosimy o przekazywanie listy kandydatów także drogą elektroniczną na adres e-mail: mpiskorska@ko.olsztyn.pl, załącznik nr 4.

Wnioski powinny być dostarczone do siedziby Kuratorium Oświaty w Olsztynie, al. Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn we wskazanych powyżej terminach. W razie przesyłania wniosków pocztą decyduje data stempla pocztowego.

W sprawach związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków proszę kontaktować się z Magdaleną Piskorską, Wydział Administracyjno-Prawny Kuratorium Oświaty w Olsztynie, numer telefonu 89 52 32 413.

 Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku pozycja 1762),
 2. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku pozycja 1082 ze zmianami).
 3. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dziennik Ustaw z 2009 roku numer 131 pozycja 1078 ze zmianami).

Załącznik nr 1 – wniosek
Załącznik nr 2 – wniosek
Załącznik nr 3 – klauzula + oświadczenie
Załącznik nr 4 – lista kandydatów

Ułatwienia dostępu