13 kwietnia 2023

Bezpieczeństwo uczniów biorących udział w projektach przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne

 

Szanowni Dyrektorzy szkół i placówek

 

Prawo oświatowe wskazuje na możliwość wsparcia systemu oświaty przez organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcerskie, instytuty badawcze, instytucje kultury oraz podmioty prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania. Ponadto w szkołach i placówkach należy stwarzać warunki działania stowarzyszeniom i innym organizacjom, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej. Dyrektorzy szkół są zobowiązani do uzgodnienia warunków tej działalności z ww. organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami, a po stwierdzeniu  takiej potrzeby, mogą wydać zgodę na ich działalność na terenie kierowanych przez siebie szkół i placówek. Zgodę taką można wydać dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców.

 

Decyzja ta ma szczególne znaczenie w realizacji zadania związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży korzystającym ze wsparcia edukacyjnego innych podmiotów niż szkoły i placówki, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy pracownicy tych podmiotów informują rodziców o rzeczywistych celach prowadzonych przez nich zajęć i przedstawiają im pełną informację o wszystkich współorganizatorach lub partnerach realizowanych akcji, programów i projektów.

 

Aby zapobiec wystąpieniu niepożądanych skutków działalności podmiotów zewnętrznych w różnego rodzaju inicjatywach edukacyjnych, w których biorą udział uczniowie i wychowankowie, należy każdorazowo weryfikować osoby prowadzące zajęcia z nimi w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym oraz precyzyjnie informować rodziców nie tylko o zakresie i celach oferowanych zajęć, organizatorze prowadzącym dany projekt/ akcję, ale również o partnerach tych przedsięwzięć.

 

 

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Ułatwienia dostępu