19 kwietnia 2023

Zasady publikacji przykładów dobrej praktyki

Kuratorium Oświaty w Olsztynie upowszechnia, za pośrednictwem strony internetowej, przykłady dobrych praktyk realizowanych w warmińsko-mazurskich szkołach i placówkach.

 

Celem publikacji przykładów dobrej praktyki jest:

 • wspomaganie szkół i placówek oświatowych dążące do intensyfikowania procesów służących poprawie i doskonaleniu ich pracy, ukierunkowane na rozwój uczniów i wychowanków,
 • inspirowanie nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrażania nowych rozwiązań w procesie kształcenia,
 • upowszechnianie propozycji nowatorskich rozwiązań edukacyjnych,
 • promowanie osiągnięć organizacyjnych i metodycznych,
 • aktywowanie nauczycieli do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

 

Przykładem dobrej praktyki może być oryginalne i nowatorskie działanie/przedsięwzięcie, które zostało planowo zrealizowane, przyniosło oczekiwane i wymierne efekty dydaktyczne, wychowawcze, profilaktyczne, opiekuńcze lub w inny uzasadniony sposób wpłynęło na poprawę jakości pracy szkoły, lub placówki, jest trwałe i powtarzalne, możliwe do zastosowania w podobnych warunkach przez inne szkoły/placówki.

 

Zasady publikacji przykładów dobrej praktyki

 1. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty zastrzega sobie prawo do zamieszczenia na stronie Kuratorium Oświaty w Olsztynie tylko wybranych przykładów dobrej praktyki.
 2. Odmowa publikacji jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie przysługuje od niej odwołanie.
 3. O podjętej decyzji dyrektor szkoły zostaje powiadomiony w formie papierowej na adres wskazany w formularzu zgłoszenia dobrej praktyki.
 4. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji w przypadku niezbędnych poprawek edytorskich.
 5. Przykład dobrej praktyki zostanie zamieszczony na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty wpływu do Kuratorium, jeżeli:
  1. został zgłoszony przez dyrektora szkoły/placówki zgodnie z zasadami,
  2. zawiera niebudzące wątpliwości uzasadnienie zakwalifikowania danego działania/przedsięwzięcia
   jako przykładu dobrej praktyki,
  3. formularz zgłoszenia przykładu dobrej praktyki jest kompletny, nie zawiera błędów i omyłek pisarskich, wersja papierowa formularza jest taka sama jak wersja elektroniczna.
 6. W trakcie rozpatrywania sprawy dyrektor szkoły/placówki może być zobligowany do przekazania dodatkowych informacji i wyjaśnień.
 7. Działanie/przedsięwzięcie może być zgłoszone do upowszechnienia jako przykład dobrej praktyki wyłącznie przez dyrektora szkoły/placówki.
 8. Dyrektor szkoły/placówki może wnioskować o publikację takiego działania/przedsięwzięcia, jako przykładu dobrej praktyki, którego realizacja zakończyła się i dokonano ewaluacji, na podstawie której można określić wnioski.
 9. Prawa autorskie do przykładów dobrej praktyki przesłanych do publikacji należą do ich autorów.
 10. Autorzy publikacji ponoszą całkowitą odpowiedzialność za treść publikacji oraz za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich.
 11. Umieszczając w formularzu fragmenty tekstów będących cudzą twórczością, autor publikacji jest zobowiązany do wyraźnego wskazania źródła ich pochodzenia.
 12. Nadesłane przykłady dobrych praktyk są publikowane bez honorariów dla ich autorów.
 13. W celu publikacji należy dostarczyć:
  1. Formularz zgłoszenia przykładu dobrej praktyki w wersji papierowej i elektronicznej (wersja         edytowalna, nie fotografie czy skany) – załącznik nr 1.
  2. Oświadczenie autora dobrej praktyki o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (w wersji papierowej) – załącznik nr 2.
  3. Oświadczenie dyrektora o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (w wersji papierowej) –
   załącznik nr 3.
  4. Oświadczenie dotyczące praw autorskich (w wersji papierowej) – załącznik nr 4.
 14. Wypełniając dokumenty, o których mowa w pkt 13 należy stosować czcionkę Times New Roman 12,
  interlinia: 1,5 wiersza. W przypadku prac zbiorowych na oświadczeniu muszą złożyć podpisy wszyscy współautorzy.
 15. Wypełnione dokumenty należy przesłać:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: apouch@ko.olsztyn.pl
   i pocztą tradycyjną na adres:
   Kuratorium Oświaty w Olsztynie
   al. Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn lub dostarczyć osobiście do sekretariatu.
 16. Przykład dobrej praktyki publikuje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Olsztynie
  w roku szkolnym, w którym został zgłoszony.
 17. Niniejsze zasady obowiązują od 17 kwietnia 2023 r.

Załączniki:

 1. Formularz zgłoszenia przykładu dobrej praktyki
 2. Oświadczenie autora dobrej praktyki o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
 3. Oświadczenie dyrektora o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
 4. Oświadczenie dotyczące praw autorskich

Ułatwienia dostępu