21 kwietnia 2023

Nauczyciel ubiegający się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – dotyczy nauczycieli, którzy rozpoczęli staż przed 1 września 2022 roku

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.

Jeżeli posiadasz dwa imiona, oba wpisz we wniosku.

W polu „zajmowane stanowisko” wskaż, jakiego przedmiotu głównie nauczasz lub jakie zajęcia głównie prowadzisz: wpisz na przykład – „nauczyciel wychowania fizycznego”, „wychowawca internatu”, „nauczyciel-pedagog szkolny”, nie wpisuj – „nauczyciel”, „wychowawca”.

Własnoręcznie podpisz wniosek i umieść na nim datę jego sporządzenia.

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Nie drukuj i nie dołączaj tej klauzuli do wniosku.

 1. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły.

Do wniosku dołącz dokumenty, na podstawie których można ustalić posiadanie przez Ciebie odpowiednich kwalifikacji do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć wykazanych w zaświadczeniu uzyskanym od dyrektora szkoły.

Dołącz dokumenty potwierdzające Twoje kwalifikacje zawodowe: dyplomy wszystkich ukończonych studiów wyższych (licencjackich, magisterskich), świadectwa studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych.

Z przedstawionych dokumentów musi jasno wynikać, że posiadasz odpowiednie przygotowanie pedagogiczne. Dokumentami, które mogą je potwierdzić są:

 • dyplomy ukończenia studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia – tylko jeżeli zawierają frazę „specjalność nauczycielska”, „z przygotowaniem pedagogicznym”, itp.,
 • suplementy do dyplomów – jeżeli zawierają taki zapis, a pozostałe informacje w suplemencie nie stoją z takim zapisem w sprzeczności (dotyczy to odpowiedniej liczby zajęć w trakcie studiów i informacji o zrealizowaniu 150 godzin praktyk pedagogicznych w szkole lub innej placówce systemu oświaty),
 • świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego,
 • świadectwa ukończenia kursów kwalifikacyjnych w zakresie przygotowania pedagogicznego,
 • zaświadczenia wydane przez szkołę wyższą potwierdzające fakt uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie danych studiów – jeżeli nie stoi to w sprzeczności z innymi dokumentami dotyczącymi tych studiów, które zostały dołączone do wniosku; najlepiej, aby w zaświadczeniu szkoła wyższa wykazała w jakim wymiarze odbyłeś zajęcia z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej oraz w jakim wymiarze i gdzie odbyłeś praktykę pedagogiczną.

Nie dołączaj certyfikatów potwierdzających ukończenie szkoleń, kursów i innych form doskonalenia zawodowego. Dołącz tylko te dokumenty, które potwierdzają, że masz kwalifikacje do pracy na Twoim stanowisku.

 1. Zaświadczenie dyrektora szkoły.

W zaświadczeniu dyrektor szkoły powinien zawrzeć informacje o:

 • wymiarze Twojego zatrudnienia oraz nauczanym przez Ciebie przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których odbywałeś staż,
 • dacie zatwierdzenia Twojego planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez Ciebie sprawozdania z realizacji tego planu,
 • jeżeli okres Twojego stażu został wydłużony – o przyczynach jego wydłużenia, wraz ze wskazaniem podstawy prawnej oraz okresem nieobecności w pracy,
 • jeżeli w okresie trwania stażu zmieniłeś miejsce zatrudnienia lub przywrócono Cię do pracy, a przed rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy odbywałeś staż – o przyczynie jego zaliczenia, wraz ze wskazaniem podstawy prawnej oraz okresem niepozostawania w stosunku pracy.

Do wniosku dołącz jedno aktualne zaświadczenie (oryginał) wydane przez dyrektora szkoły, w której obecnie jesteś zatrudniony.

 1. Kopia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły.
 2. Kopia oceny dorobku zawodowego za okres stażu za okres stażu poświadczoną za zgodność z oryginałem.

Dokument musi zawierać datę jego sporządzenia oraz datę otrzymania od dyrektora szkoły.

 1. Opis i analiza sposobu realizacji wymagań

Do wniosku dołącz opis i analizę sposobu realizacji jednego wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ustęp 3 punkty 1-3 rozporządzenia z dnia 26 lipca 2018 roku i jednego wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ustęp 3 punkt 4 rozporządzenia, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów dla nauczyciela i szkoły.

Jeżeli realizowałeś zadanie polegające na uzyskaniu umiejętności posługiwania się językiem obcym, załącz poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły kopię dokumentu, który to potwierdza.

Spełnienie powyższego wymagania potwierdzają tylko dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Jeżeli dołączysz inny dokument, na przykład certyfikat potwierdzający ukończenie kursu w szkole językowej lub certyfikat, ale na niższym poziomie niż wymagany, nie potwierdzisz faktu zrealizowania tego zadania.

Publikacja artykułu na stronie internetowej nie spełnia wymagania dotyczącego opracowania podręcznika lub autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji.

Pamiętaj, że komisja może prosić o potwierdzenie, czy dana praca ma charakter podręcznika lub została opracowana w czasopiśmie branżowym lub innej zwartej publikacji. Jeżeli przedstawisz ją w opisie i analizie, podaj na przykład Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (ISBN) tej publikacji.

Opis i analizę dołącz do wniosku w oryginale.

 1. Kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

Pamiętaj, aby kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego zawierała uzasadnienie, a data wydania aktu była czytelna.

 1. Ważne informacje dotyczące składanej dokumentacji.

Zalecamy, abyś wniosek złożył w następującej formie:

 • dokumenty złóż w papierowym lub tekturowym skoroszycie,
 • podpisz okładkę teczki tylko swoim imieniem i nazwiskiem,
 • dokumenty ułóż w kolejności, którą wymieniliśmy,
 • nie używaj ozdobnych stron, stron tytułowych, przekładek, plastikowych koszulek; nie używaj twardych okładek, nie binduj,
 • nie zszywaj dokumentów, w tym również tych wielostronicowych,
 • wszystkie dokumenty przedziurkuj i wepnij bezpośrednio do skoroszytu.

Jeżeli rozporządzenie określa, że dokument składa się w kopii, złóż kopię.

Jeżeli rozporządzenie nie określa, że dokument składa się w kopii, złóż oryginał.

W przypadku, gdy złożysz do nas dokumenty w oryginale, choć zgodnie z rozporządzeniem składa się je w kopii, uznamy je za złożone prawidłowo, nie będziemy jednak mogli zwrócić Tobie tych dokumentów.

Do wniosku dołącz tylko te dokumenty, które zostały wymienione w rozporządzeniu.

Nie dołączaj:

 • kopii aktów stanu cywilnego lub dowodu osobistego – nawet jeżeli na dokumentach potwierdzających uzyskane kwalifikacje widnieje inne nazwisko; jeżeli będziemy mieli wątpliwość w ustaleniu, czy to Ty je uzyskałeś, poprosimy Cię o wyjaśnienie,
 • certyfikatów i świadectw ukończenia kursów i innych form doskonalenia zawodowego,
 • kopii listów gratulacyjnych, otrzymanych nagród, wyróżnień,
 • kopii świadectw pracy.

Jeżeli dołączysz do wniosku takie dokumenty, mogą one zostać Tobie zwrócone nawet przed posiedzeniem komisji kwalifikacyjnej.

Miejsce składania wniosków.

Wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego wraz z załączoną dokumentacją przyjmujemy zgodnie z następującym podziałem:

 • w Kuratorium Oświaty w Olsztynie – aleja Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn (pokój 384 lub 375) – nauczyciele mianowani zatrudnieni w szkołach i placówkach na terenie powiatów: działdowskiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego (z wyłączeniem miasta i gminy Mikołajki), nidzickiego, olsztyńskiego, ostródzkiego, szczycieńskiego, miasta Olsztyna oraz ze szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest województwo warmińsko-mazurskie,
 • w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Elblągu – ulica Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg – nauczyciele mianowani zatrudnieni w szkołach i placówkach na terenie powiatów: bartoszyckiego, braniewskiego, elbląskiego, iławskiego, lidzbarskiego, nowomiejskiego, miasta Elbląga,
 • w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Ełku – ulica Chopina 15, 19-300 Ełk – nauczyciele mianowani zatrudnieni w szkołach i placówkach na terenie powiatów: ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, oleckiego, piskiego, węgorzewskiego, miasta Ełku oraz miasta i gminy Mikołajki.

Wniosek możesz złożyć osobiście lub wysyłać pocztą.

Jeżeli dołączysz do wniosku takie dokumenty, mogą one zostać Tobie zwrócone – nawet przed posiedzeniem komisji kwalifikacyjnej.

Terminy składania wniosków.

Wnioski wraz z dokumentacją możesz składać przez cały rok.

Pamiętaj jednak, że zależnie od momentu, w którym złożysz wniosek, może różnić się termin, do którego wydamy decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego:

 • jeżeli wniosek złożysz między 1 stycznia a 30 czerwca – decyzję otrzymasz do 31 sierpnia tego samego roku,
 • jeżeli wniosek złożysz między 1 lipca a 31 października – decyzję otrzymasz do 31 grudnia tego samego roku,
 • jeżeli wniosek złożysz między 1 listopada a 31 grudnia – decyzję otrzymasz do 31 sierpnia kolejnego roku.

Uwaga!

Jeżeli wyślesz wniosek za pośrednictwem Poczty Polskiej – jako termin, w którym złożyłeś wniosek, uznamy datę stempla pocztowego Poczty Polskiej.

Jeżeli wyślesz wniosek za pośrednictwem innego operatora niż Poczta Polska – jako termin, w którym złożyłeś wniosek, uznamy datę kiedy otrzymamy Twój wniosek.

Rozmowa przed komisją kwalifikacyjną.

Komisja kwalifikacyjna zapozna się z Twoją oceną dorobku zawodowego, sprawozdaniem realizacji rozwoju zawodowego. Komisja przeanalizuje Twój dorobek zawodowy na podstawie przedłożonej przez Ciebie dokumentacji oraz przeprowadzonej rozmowy.

Informujemy, że jeżeli planujesz dokonać prezentacji multimedialnej, nie jesteśmy w stanie zapewnić sprzętu do jej zaprezentowania.

Uwaga!

Nie uwzględniamy próśb o wyznaczenie rozmowy kwalifikacyjnej w określonym terminie.

O terminie komisji dowiesz się z listu, który wyślemy na Twój adres korespondencyjny. Uzyskanie informacji telefonicznie w okresie, kiedy powołujemy najwięcej komisji, może być utrudnione.

Jeżeli nie przyjdziesz na rozmowę kwalifikacyjną, komisja odmówi Tobie akceptacji. W konsekwencji otrzymasz odmowę nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Informacja o numerze PESEL we wniosku.

Wzór wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego zawiera pozycję dotyczącą Twojego numeru ewidencyjnego PESEL.

Podanie tego numeru jest niezbędne do wprowadzenia przez kuratorium informacji
o uzyskanym stopniu awansu do bazy danych Systemu Informacji Oświatowej.

Podstawa prawna działania – artykuł 43 ustęp 1 punkt 2a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej.

Najczęściej zadawane pytania.

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

Uprzejmie przypominamy, że pracownicy Kuratorium Oświaty w Olsztynie nie udzielają odpowiedzi na zapytania dotyczące uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Pracownicy nie dokonują również analiz dokumentów lub porad prawnych przed złożeniem wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela,
 • ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 roku o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw,
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Do pobrania:

Ułatwienia dostępu