25 kwietnia 2023

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2022/2023

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół województwa warmińsko-mazurskiego

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty przypomina o możliwości przeprowadzenia procedury typowania kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) oraz § 3 ust. 1-3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 106, poz. 890).

Kandydatami do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być uczniowie szkoły publicznej i niepublicznej dla młodzieży, publicznej i niepublicznej branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej, którzy w roku szkolnym 2022/2023 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, odpowiadające kryteriom wyszczególnionym w art. 90i ustawy o systemie oświaty, w szczególności:

 • uzyskali tytuł laureata międzynarodowej olimpiady lub laureata i finalisty olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
 • uzyskali tytuł laureata konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;
 • uzyskali najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki (dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych;
 • uczestniczyli w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;
 • uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Procedura dotycząca składania wniosków:

 1. Wnioski o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania przedstawia Warmińsko-Mazurskiemu Kuratorowi Oświaty rada pedagogiczna szkoły, której uczniem jest kandydat do stypendium, na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły, jeżeli została powołana, w terminie:
  1. do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych – w przypadku uczniów klas programowo najwyższych;
  2. do dnia 10 lipca 2023 r. – w przypadku uczniów pozostałych klas.
 2. Typowanie kandydatów do stypendium powinno być przeprowadzone w oparciu o wnikliwą analizę wybitnych osiągnięć edukacyjnych uczniów w roku szkolnym 2022/2023.
 3. Formularze wniosków powinny być wypełnione komputerowo (na jednej kartce dwustronnie drukowanej) – zamieszczenie informacji w Tabeli z osiągnięciami kandydata zgodnie z podaną kolejnością.
 4. Do wniosków o przyznanie stypendium (załącznik nr 2) należy dołączyć:
  1. Listę kandydatów do stypendium z danej szkoły (złącznik nr 1).
  2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3).
  3. Kopie zaświadczeń, dyplomów i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne kandydatów – wyłącznie w roku szkolnym 2022/2023. Na dokumencie powinna widnieć dokładna data. Wszystkie kopie dokumentów z potwierdzeniem zgodności z oryginałem.
 5. Wnioski o przyznanie stypendium, listę kandydatów do stypendium z danej szkoły oraz pozostałe załączniki należy przesłać w formie papierowej na adres:
  Kuratorium Oświaty w Olsztynie
  Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9
  10-959 Olsztyn
  z dopiskiem „Stypendium MEiN
 1. Ponadto wnioski o przyznanie stypendium (załącznik nr 2), listę kandydatów do stypendium z danej szkoły (załącznik nr 1) należy przesłać w wersji elektronicznej Microsoft Word / Excel (wersja edytowalna) na adres mailowy: rsajkowski@ko.olsztyn.pl

Na powyższy adres mailowy należy też wysłać skany wszystkich zaświadczeń, dyplomów i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne kandydatów.

 1. Prosimy dołączyć informację o osobie odpowiedzialnej za sporządzenie wniosku (imię i nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail).
 2. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wyjątek stanowią dokumenty uzupełniające do złożonych w terminie wniosków, zawierające informacje o kandydatach biorących udział w olimpiadach/konkursach/zawodach sportowych, których finały odbywają się po terminie składania wniosków.

Prosimy o dokładne wypełnienie wniosku. Brak podania cząstkowej informacji o osiągnięciu kandydata może spowodować odrzucenie jego osiągniecia przez systemy teleinformatyczne.

Koordynowanie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania:

Ryszard Sajkowski, wizytator

tel. 89 52 32 533, e-mail: rsajkowski@ko.olsztyn.pl

 

Załączniki:

załącznik nr 1 – Lista kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
załącznik nr 2 – Wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
załącznik nr 3 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Ułatwienia dostępu