28 kwietnia 2023

Rządowy program „Aktywna tablica” edycja 2023 – nabór wniosków

W  związku  z  koordynowaniem  i  realizacją  Rządowego  programu  rozwijania  szkolnej  infrastruktury  oraz  kompetencji  uczniów  i  nauczycieli  w  zakresie  technologii  informacyjno-komunikacyjnych  –  „Aktywna  tablica”  2020-2024  na  terenie  województwa  warmińsko-mazurskiego,  Warmińsko-Mazurski  Kurator  Oświaty  informuje  o  kolejnej  edycji  Programu  na  rok  2023.

Szczegółowe  warunki,  formy  i  tryb  realizacji  Programu  zawarte  są  w:

 • Rozporządzeniu  Rady  Ministrów  z  dnia  23  października  2020  r.  w  sprawie  szczegółowych  warunków,  form  i  trybu  realizacji  Rządowego  programu  rozwijania  szkolnej  infrastruktury  oraz  kompetencji  uczniów  i  nauczycieli  w  zakresie  technologii  informacyjno-komunikacyjnych  na  lata  2020–2024  –  „Aktywna  tablica”  (Dz.  U.  z  2020  r.,  poz.  1883)  –  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001883
 • Rozporządzeniu  Rady  Ministrów  z  dnia  27  sierpnia  2021  r.  zmieniającym  rozporządzenie  w  sprawie  szczegółowych  warunków,  form  i  trybu  realizacji  Rządowego  programu  rozwijania  szkolnej  infrastruktury  oraz  kompetencji  uczniów  i  nauczycieli  w  zakresie  technologii  informacyjno-komunikacyjnych  na  lata  2020–2024  –  „Aktywna  tablica”  (Dz.  U.  z  2021  r.,  poz.  1602)  –  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001602

Beneficjentami  Programu  w  2023  roku  są:

 1. Szkoły  podstawowe,  które  nie  otrzymały  wsparcia  finansowego  w  poprzedniej  edycji  programu  na  lata  2017-2019

Wniosek A lub B – Wniosek dyrektora szkoły

(Wniosek B dotyczy szkół podstawowych, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie niewidomi bądź uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia).

 1. Szkoły podstawowe, które otrzymały wsparcie finansowe w latach 2017–2019

Wniosek B – Wniosek dyrektora szkoły (o ile nie uzyskały wsparcia finansowego w obecnej edycji programu w roku 2020, 2021 bądź 2022).

 1. Szkoły ponadpodstawowe

Wniosek A – Wniosek dyrektora szkoły (o ile nie uzyskały wsparcia finansowego w obecnej edycji programu w roku 2020, 2021 bądź 2022).

 1. Specjalne  ośrodki  szkolno-wychowawcze

Wniosek C – Wniosek dyrektora SOSW (o ile nie uzyskały wsparcia finansowego w obecnej edycji programu w roku 2020, 2021 bądź 2022).

Program  dotyczy  szkół  publicznych  i  niepublicznych.

W  latach  2020-2024  szkoła  może  skorzystać  z  programu  tylko  raz,  przy  założeniu,  że:

 • każda  szkoła  podstawowa  i  ponadpodstawowa  lub  szkoła  za  granicą  może  wnioskować  o  udzielenie  wsparcia  finansowego  w  wysokości  nie  wyższej  niż  14  tys.  zł;
 • każda  szkoła  podstawowa  kształcąca  uczniów  ze  specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi,  w  tym  z  niepełnosprawnościami,  może  wnioskować  o  udzielenie  wsparcia  finansowego  w  wysokości  nie  wyższej  niż  35  tys.  zł;
 • każda  szkoła  podstawowa  kształcąca  uczniów  niewidomych  może  wnioskować  o  udzielenie  wsparcia  finansowego  w  wysokości  nie  wyższej  niż  35  tys.  zł;
 • każdy  specjalny  ośrodek  szkolno-wychowawczy  może  wnioskować  o  udzielenie  wsparcia  finansowego  na  zakup  specjalistycznej  drukarki  w  wysokości  nie  wyższej  niż  100  tys.  zł.

Harmonogram  Programu:

 1. Dyrektor szkoły  podstawowej,  szkoły  ponadpodstawowej  lub  SOSW  występuje  do  organu  prowadzącego  z  wnioskiem  o  udział  w  Programie  –  do  15  maja  2023  r.,
 2. Organ prowadzący  występuje  do  Wojewody  Warmińsko-Mazurskiego  z  wnioskiem  o udzielenie  wsparcia  finansowego  –  do  30  maja  2023
  UWAGA: Złożenia  wniosku  należy  dokonać  w  Kuratorium  Oświaty  w  Olsztynie.
 3. Zespół   oceny  wniosków  o  udzielenie  wsparcia  finansowego,  powołany  przez  Warmińsko-Mazurskiego  Kuratora  Oświaty,  dokonuje  kwalifikacji  szkół  podstawowych,  ponadpodstawowych  i  SOSW  do  objęcie  wsparciem  finansowym  –  do  30  czerwca  2023  r.
  Podjęcia  decyzji  o  udzieleniu  wsparcia  finansowego  organom  prowadzącym  dokonuje  Warmińsko  Mazurski  Kurator  Oświaty  (na  podstawie  pełnomocnictwa  Wojewody).
 4. Wojewoda przekazuje  środki  finansowe  organom  prowadzącym  na  zakup  sprzętu,  pomocy  dydaktycznych  lub  narzędzi  do  terapii  –  do  31  sierpnia  2023
 5. Szkoły podstawowe,  szkoły  ponadpodstawowe  i  SOSW  objęte  wsparciem  finansowym  składają  organom  prowadzącym  sprawozdania  finansowe  –  do  10  stycznia  2024 
 6. Szkoły podstawowe,  szkoły  ponadpodstawowe  i  SOSW  objęte  wsparciem  finansowym  składają  organom  prowadzącym  sprawozdania  merytoryczne  –  do  31  sierpnia  2024 
 7. Organy prowadzące  składają  sprawozdanie  Wojewodzie  –  do  15  września  2024
  UWAGA: Złożenia  sprawozdania  należy  dokonać  w  Kuratorium  Oświaty  w  Olsztynie.
 8. Warmińsko-Mazurski Kurator  Oświaty  (na  podstawie  pełnomocnictwa  Wojewody)  dokonuje  oceny  efektów  realizacji  Programu  i  składa  sprawozdanie  ministrowi  właściwemu  do  spraw  oświaty  i  wychowania    do  30  września  2024   

Zasady  składania  wniosków:

1.W  przypadku  zespołów  szkół  lub  specjalnych  ośrodków  szkolno-wychowawczych  należy  wskazać  konkretną  szkołę,  która  wchodzi  w  skład  zespołu  lub  SOSW  (np.  Szkoła  Podstawowa  …………  w  Zespole  Szkół  ……………).

2.Dyrektor  szkoły  w  terminie  do  15  maja  2023  r.  występuje  do  organu  prowadzącego  z  wnioskiem  o  udział  w  Programie:

Wniosek  A  –  maksymalna  kwota  wsparcia  –  14  000,00  zł

Dotyczy  szkół  wymienionych  §  2  ust.  3  i  4  ww.  rozporządzenia  (szkoły  podstawowe,  które  nie  otrzymały  wsparcia  finansowego  w  latach  2017–2019;  szkoły  ponadpodstawowe).

Wniosek  B  –  maksymalna  kwota  wsparcia  –  35  000,00  zł

Dotyczy  szkół  wymienionych  w  §  2  ust.  5  ww.  rozporządzenia  (szkoły  podstawowe,  w  których  uczą  się  uczniowie  ze  specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi  –  uczniowie  niewidomi)  oraz  w  §  2  ust.  6  rozporządzenia  (szkoły  podstawowe,  w  których  uczą  się  uczniowie  ze  specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi  –  uczniowie  posiadający  różnorodne  zaburzenia  rozwojowe,  utrudniające  lub  uniemożliwiające  prawidłowy  proces  kształcenia).

Wniosek  C  –  maksymalna  kwota  wsparcia  –  100  000,00  zł

Dotyczy  szkół  wymienionych  §  2  ust.  7  ww.  rozporządzenia  –  specjalne  ośrodki  szkolno-wychowawcze  dla  uczniów  niewidomych  lub  słabowidzących.

Wniosek  D  (Ministerstwa/ORPEG)  –  maksymalna  kwota  wsparcia  –  14  000,00  zł

Dotyczy  szkół  wymienionych  §  2  ust.  3  i  4  ww.  rozporządzenia  (szkoły  podstawowe  i  szkoły  za  granicą,  które  nie  otrzymały  wsparcia  finansowego  w  latach  2017–2019;  szkoły  ponadpodstawowe  i  szkoły  za  granicą).

3. Organ prowadzący,  po  zweryfikowaniu  wniosków  szkół  pod  względem  prawidłowości  i  kompletności  danych,  występuje  do  Wojewody  Warmińsko-Mazurskiego  z  wnioskiem  o  udzielenie  wsparcia  finansowego  w  roku  2023  w  terminie  do  30  maja  2023    Wniosek  składany  jest  w  Kuratorium  Oświaty  w  Olsztynie  (decyduje  data  wpływu  wniosku  do  Kuratorium  Oświaty  w  Olsztynie).

4. Do  wniosku  organu  prowadzącego  należy  dołączyć:

  1. zestawienie szkół  wnioskujących  o  wsparcie  finansowe  na  zakup  pomocy  dydaktycznych  wraz  z  wysokością  wnioskowanej  kwoty  wsparcia  finansowego  oraz  deklarowanego  wkładu  własnego  –  załącznik  nr  1.
   Załącznik  nr  1  jednocześnie  należy  przesłać  w  wersji  edytowalnej  (.xlsx)  na  adres:  aktywnatablica@ko.olsztyn.pl
   Uwaga!
   W  ww.  zestawieniu  (załącznik  nr  1)  znajdują  się  dwa  oświadczenia  organu  prowadzącego  szkołę/SOSW,  dotyczące:
   –  wysokości  wkładu  własnego  w  odniesieniu  do  poszczególnych  szkół  podstawowych,  szkół  ponadpodstawowych,  SOSW  wnioskujących  o  udział  w  Programie,
   –  zobowiązania  się  organu  prowadzącego  do  zapewnienia  przez  szkoły  podstawowe,  szkoły  ponadpodstawowe,  SOSW  wnioskujące  o  udział  w  Programie  realizacji  działań,  o  których  mowa  w  §  6  ww.  rozporządzenia.
   W  związku  z  powyższym  nie  trzeba  już  dołączać  własnych  oświadczeń.
  2. oryginały lub  kopie  (potwierdzone  za  zgodność  z  oryginałem)  wniosków  dyrektorów  szkół  podstawowych,  ponadpodstawowych  oraz  SOSW  o  udział  w  Programie,
  3. aktualny wyciąg  KRS  (Krajowy  Rejestr  Sądowy)  bądź  CEiDG  (Centralna  Ewidencja  i  Informacja  o  Działalności  Gospodarczej)  –  dotyczy  podmiotów  nie  będących  jednostką  samorządu terytorialnego,
  4. w przypadku  wkładu  własnego  rzeczowego  –  dowód  zakupionego  sprzętu,  pomocy  dydaktycznych  i  narzędzi  do  terapii  (faktura).

5.Organy prowadzące  szkoły  nie  będące  jednostkami  samorządu  terytorialnego  do  wniosku  zbiorczego  dołączają  kopię  zaświadczenia  potwierdzoną  za  zgodność  z  oryginałem  o  wpisie  do  ewidencji  szkół  i  placówek  niepublicznych.

6.Klasyfikacja  budżetowa  wskazywana  w  zestawieniu  musi  być  uzgodniona  z  księgowością  szkoły,  na  którą  składany  jest  wniosek.

7.Wniosek  organu  prowadzącego  o  udzielenie  wsparcia  finansowego  oraz  załączniki  do  wniosku  powinny  być  podpisane  przez  osoby  upoważnione  do  reprezentowania  podmiotu  i  składania  oświadczeń  woli  w  jego  imieniu,  tj.:

  1. w przypadku  gminy  –  wójt/burmistrz/prezydent  (art.  46  ustawy  z  dnia  8  marca  1990    o  samorządzie  gminnym  –  t.j.  Dz.U.  z  2023  r.  poz.  40),
  2. w przypadku  powiatu  –  dwaj  członkowie  zarządu  (art.  48  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998    o  samorządzie  powiatowym  –  t.j.  Dz.U.  z  2022  r.  poz.1526),
  3. w przypadku  osoby  prawnej  innej  niż  jednostka  samorządu  terytorialnego  albo  osoby  fizycznej  –  osoba  upoważniona  do  składania  oświadczeń  woli  (np.  zgodnie  z  KRS  bądź  CEiDG),
  4. w przypadku  podpisu  przez  osobę/y  inne  niż    do  wniosku,  należy  dołączyć  dokument  potwierdzający  upoważnienie  do  działania  w  imieniu  organu.

8.Kompletne wnioski  dyrektorów  szkół  oraz  organu  prowadzącego,  podpisane  przez  upoważnione  osoby,  można  składać:

  1. osobiście w    7.30  –  15.30  w  Sekretariacie  Kuratorium  Oświaty  w  Olsztynie  przy  Al.  Marszałka  Józefa  Piłsudskiego  7/9,  z  dopiskiem  na  kopercie:  „Aktywna  tablica  2023”,
  2. korespondencyjnie –  przesyłając  wniosek  wraz  z  załącznikami  na  adres:  Kuratorium  Oświaty  w  Olsztynie,    Marszałka  Józefa  Piłsudskiego  7/9,  10-959  Olsztyn,  z  dopiskiem  na  kopercie:  „Aktywna  tablica  2023”,
  3. w formie  elektronicznej  za  pośrednictwem  elektronicznej  platformy  usług  administracji  publicznej  (ePUAP)  bezpośrednio  do  Kuratorium  Oświaty  w  Olsztynie  –  wniosek  musi  być  opatrzony  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  lub  podpisem  zaufanym.

9. Dokumenty przesyłane  w  formie  elektronicznej  (ePUAP)  powinny  zawierać:

  1. pismo przewodnie  organu  prowadzącego  –  opatrzone  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  lub  podpisem  zaufanym,
  2. wniosek organu  prowadzącego  wraz  z  załącznikami  –  opatrzone  kwalifikowanymi  podpisami  elektronicznymi  lub  podpisami  zaufanymi:
   –  zestawienie  szkół  wnioskujących  o  wsparcie  finansowe  na  zakup  pomocy  dydaktycznych  wraz  z  wysokością  wnioskowanej  kwoty  wsparcia  finansowego  oraz  deklarowanego  wkładu  własnego  –  załącznik  nr  1
   –  oryginały/kopie  wniosków  dyrektorów  szkół  o  udział  w  Programie  –  załącznik  nr  2
   –  aktualny  wyciąg  KRS  (Krajowy  Rejestr  Sądowy)  bądź  CEiDG  (Centralna  Ewidencja  i  Informacja  o  Działalności  Gospodarczej)  –  dotyczy  podmiotów  nie  będących  jednostką  samorządu  terytorialnego.

10. Zgodnie z    3  ust.  3  ww.  rozporządzenia  wsparcia  finansowego  udziela  się  pod  warunkiem  zapewnienia  przez  organ  prowadzący,  w  odniesieniu  do  każdej  szkoły  podstawowej,  szkoły  ponadpodstawowej  i  SOSW,  wnioskujących  o  udział  w  Programie,  wkładu  własnego  w  wysokości  co  najmniej  20%  kwoty  kosztów  realizacji  zadania  objętego  dofinansowaniem  z  budżetu  państwa.

11.Jeżeli wsparcie  finansowe  będzie  przeznaczone  na  dofinansowanie  zadań  inwestycyjnych,  o  których  mowa  w    42  ust.  2  pkt  2  ustawy  z  dnia  13  listopada  2003  r.  o  dochodach  jednostek  samorządu  terytorialnego  (t.j.  Dz.  U.  z  2022  r.  poz.  2267),  wkład  własny  organu  prowadzącego  będącego  jednostką  samorządu  terytorialnego,  wynosi  co  najmniej  50%  kwoty  kosztów  realizacji  zadania  objętego  dofinansowaniem  z  budżetu  państwa.

Za  wkład  własny  uważa  się:

 1. wkład  finansowy,  który  został  przeznaczony  przez  organ  prowadzący  szkołę,  szkołę  za  granicą  lub  specjalny  ośrodek  szkolno-wychowawczy  na  zakup  sprzętu,  pomocy  dydaktycznych  i  narzędzi  do  terapii  objętych  wnioskiem  o  udział  w  Programie,  wydatkowany  w  roku  złożenia  wniosku  o  udział  w  Programie,
 2. wkład  rzeczowy  w  formie  sprzętu  komputerowego  i  innych  urządzeń  TIK  wykorzystywanych  jako  pomoce  dydaktyczne,  zakupione  w  roku  złożenia  wniosku,  ale  nie  później  niż  do  dnia  złożenia  wniosku  o  udział  w  Programie.

W  celu  spełnienia  warunku  polegającego  na  konieczności  zapewnienia  wkładu  własnego,  dopuszcza  się  połączenie  wkładu  finansowego  i  rzeczowego.

Sposób  przekazania  informacji  o  przyznaniu  dofinansowania:

Wykaz  szkół  podstawowych,  szkół  ponadpodstawowych  i  SOSW  wraz  z  wysokością  przyznanego  wsparcia  finansowego  w  roku  2023  w  odniesieniu  do  poszczególnych  szkół  i  SOSW  oraz  wskazaniem  organów  prowadzących  te  szkoły  i  SOSW,  zostanie  opublikowany  na  stronie  internetowej  Biuletynu  Informacji  Publicznej  Kuratorium  Oświaty  w  Olsztynie.

Wyjaśnienia  dotyczące  możliwości  zmiany  wniosku  o  udział  w  programie  „Aktywna  tablica”  2023  –  zob.:  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktywna-tablica–edycja-2023

KONTAKT

Kwestie  merytoryczne:

Dariusz  Człapiński,  Zastępca  Dyrektora  Wydziału  Kształcenia,  Wychowania  i  Opieki  Kuratorium  Oświaty  w  Olsztynie;  Wojewódzki  koordynator  ds.  innowacji  w  edukacji:

dczlapinski@ko.olsztyn.pl, tel. 89  52  32  533

Kwestie  finansowe: 

–  wnioski  składane  przez  JST:

Mateusz  Marcinek,  Zespół  Księgowości  –  starszy specjalista  Kuratorium  Oświaty  w  Olsztynie: mmarcinek@ko.olsztyn.pl, tel. 89  52  32  383

–  wnioski  składane  przez  osoby  prawne  inne  niż  JST,  tj.  stowarzyszenia,  fundacje,  osoby  fizyczne  i  inne:

Malwina  Kamińska,  Zespół  Księgowości  –  specjalista Kuratorium  Oświaty  w  Olsztynie:

mkaminska@ko.olsztyn.pl, tel. 89  52  32  559

Pliki  do  pobrania:

 1. Wnioski dyrektora  szkoły i organu prowadzącego (w  2023  są  nowe  wnioski):  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktywna-tablica
 2. Załącznik nr  1  –  Zestawienie  szkół  wnioskujących  o  wsparcie  finansowe  wraz  z  oświadczeniami

Ułatwienia dostępu