28 kwietnia 2023

Załączniki do umowy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. – 2023 r.

Beneficjenci
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.
na lata 2021-2025 – Priorytet 3
edycja 2023

Integralną częścią umowy w sprawie udzielenia wsparcia finansowego w formie dotacji celowej na realizację działań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” są załączniki:

Załącznik nr 1 – złożony przez organ prowadzący wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach Programu wraz z załącznikiem „Wykaz placówek wychowania przedszkolnego, szkół, bibliotek pedagogicznych wnioskujących o udzielenie wsparcia finansowego w latach 2022-2025 w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Priorytet 3”.

Załącznik nr 2 – Rozliczenie dotacji z dokładnością do groszy z poniesionych wydatków na dofinansowanie zadania.

Załącznik nr 3 – Sprawozdanie z realizacji Programu (Kierunek interwencji 3._sprawozdanie; Zbiorcze zestawienie finansowe).

Załącznik nr 4 – Zestawienie faktur (rachunków).

Załącznik nr 5 – Tabele monitoringowe oraz klauzula wnioskodawcy i klauzule beneficjentów.

Załączniki nr 2 i 4 podajemy poniżej, natomiast Załączniki nr 3 i 5 – w postaci formularzy publikowane są na stronie internetowej urzędu obsługującego Ministra Edukacji i Nauki.

W kwestiach wątpliwych odsyłamy do zakładki „Pytania i odpowiedzi” na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki – https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/pytania-i-odpowiedzi–narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-20-na-lata-2021-2025

Zachęcamy też do śledzenia informacji na stronie internetowej poświęconej Narodowemu Programowi Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025: https://nprcz.pl/

Organy prowadzące oraz prowadzone przez nie placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne, które otrzymały wsparcie finansowe, zobowiązane są do umieszczenia na swoich stronach internetowych informacji o tym fakcie wraz z identyfikacją graficzną (logotypem) Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025. Zobligowane są także do umieszczenia w materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących zadania właściwych logotypów oraz stempla na każdej dofinansowanej publikacji.

Materiały do pobrania:

Uchwała nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Uchwała nr 23/2023 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Załącznik do uchwały nr 23/2023 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2023 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Księga znaku NPRCz 2.0 (10.03.2023)

NPRCz 2.0. logotypy – aktualizacja (10.03.2023)

Księga identyfikacji wizualnej NPRCz 2.0.

Belki logotypowe NPRCZ 2.0

Książki historyczne poświęcone historii Polski w XX wieku – propozycje

Załącznik nr 2 do umowy – Rozliczenie dotacji z dokładnością do groszy z poniesionych wydatków na dofinansowanie zadania

Załącznik nr 4 do umowy – Zestawienie faktur (rachunków).

UWAGA:

  1. Oryginał wydrukowanej i podpisanej Klauzuli informacyjnej dla Wnioskodawców Priorytetu 3 pozostaje w siedzibie organu prowadzącego w dokumentacji programu. Skan Klauzuli informacyjnej dla Wnioskodawców należy przesłać na adres e-mail: rsajkowski@ko.olsztyn.pl
  2. Klauzule informacyjne dla Beneficjentów w wersji papierowej prosimy przesłać na adres Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Kontakt:
Ryszard Sajkowski, wizytator
Tel. 89 52 32 533; e-mail: rsajkowski@ko.olsztyn.pl

logotypy narodowego programu rozwoju czytelnictwa, ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego, ministerstwa edukacji i nauki, biblioteki narodowej, instytutu książki, narodowego centrum kultury

Ułatwienia dostępu