1 czerwca 2023

Karta informacyjna – wydawanie zgody na organizowanie kursu

I. Informacje wstępne:

 1. Kurs na kierownika wypoczynku oraz kurs na wychowawcę wypoczynku mogą być prowadzone przez:
  1) publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli;
  2) publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego;
  3) osoby prawne, osoby fizyczne oraz instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową.
 2. Prowadzenie kursu na kierownika wypoczynku i kursu na wychowawcę wypoczynku przez podmioty, o których mowa w pkt 3, wymaga zgody kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce prowadzenia kursów.
 3. Zgoda jest wydawana na czas określony, nie dłuższy jednak niż rok.
 4. Podmioty ubiegające się o uzyskanie zgody na prowadzenie ww. kursów występują do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora z wnioskiem wg załącznika nr 1. W przypadku wniosku na realizację więcej niż jednej edycji kursu należy określić okres na jaki ma zostać udzielona zgoda – nie dłuższy jednak niż 1 rok od daty rozpoczęcia pierwszej edycji kursu.
 5. Do wniosku należy dołączyć:
  a) wykaz kadry prowadzącej zajęcia – załącznik nr 2 oraz kopie dokumentów potwierdzających posiadane przez zatrudnioną kadrę kwalifikacje lub uprawnienia związane z rodzajem prowadzonych zajęć,
  b) programy kursów – załącznik nr 3 i 3a,
  c) planowany harmonogram kursu/kursów – załącznik nr 4,
  d) kopię dokumentu określającego status prawny organizatora kursów.
 6. Wniosek wraz z załączona dokumentacją należy złożyć w Kuratorium Oświaty w Olsztynie, ul. Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu/kursów. Otrzymana zgoda na prowadzenie kursów jest podstawą do rozpoczęcia działalności. Wnioskodawca o załatwieniu sprawy zostaje poinformowany na piśmie.
 7. Odmowa wydania zgody następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 8. Jeśli wnioskodawca, który otrzymał zgodę Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty na prowadzenie kursu/kursów planuje przeprowadzenie kilku edycji kursu zobowiązany jest do zgłaszania Warmińsko-Mazurskiemu Kuratorowi Oświaty każdej edycji kursu, nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć.
  Wzór ww. zgłoszenia stanowi załącznik nr 5.
  Wraz ze zgłoszeniem o rozpoczęciu kursu należy przekazać aktualny harmonogram kursu (załącznik nr 4).
 9. Organizator kursu nie później niż w terminie 30 dni od upływu okresu, na jaki została wydana zgoda na prowadzenie kursu/kursów, przekazuje kuratorowi oświaty informację o liczbie wydanych zaświadczeń oraz liczbie osób, które nie zdały egzaminu sprawdzającego wiedzę i umiejętności uczestnika kursu – zgodnie ze wzorem (załącznik nr 6) listownie na adres: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Al. Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn.

II. Nadzór:

 1. Kurator właściwy ze względu na miejsce prowadzenia kursu na kierownika wypoczynku lub wychowawcę wypoczynku sprawuje nadzór nad prowadzeniem kursu.
 2. Kurator oświaty w ramach nadzoru może kontrolować prowadzenie kursu w miejscu jego organizacji, żądać dokumentacji kursu oraz występować do organizatora kursu o informacje związane z organizacją i przebiegiem kursu.
 3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w prowadzeniu kursu, w tym prowadzenia kursu niezgodnie
  z warunkami, o których mowa w art.92q ust.4 ustawy o systemie, kurator oświaty nakazuje ich usunięcie
  w wyznaczonym terminie lub cofa wydaną zgodę.
  Cofnięcie zgody następuje w drodze decyzji administracyjnej.

III. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy.

 1. Wniosek (załącznik nr 1)
 2. Wykaz kadry dydaktycznej (załącznik nr 2)
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe osób prowadzących zajęcia.
 4. Program kursu\kursów (załączniki nr 3 i 3a)
 5. Planowany harmonogram kursu/kursów – (załącznik nr 4),
 6. Kserokopia dokumentu określającego status prawny organizatora kursów.

IV. Pozostałe informacje.

 1. Podstawą prawną do wydawania zgody jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
 2. Kwalifikacje kadry prowadzącej zajęcia na kursach na kierownika i wychowawcę wypoczynku określone
  są w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci
  i młodzieży
  – Dz. U. 2016 r. poz. 452.
 3. Program kursu na kierownika wypoczynku określa załącznik nr 7 ww. rozporządzenia.
 4. Program kursu na wychowawcę wypoczynku określa załącznik nr 8 ww. rozporządzenia.
 5. Wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku określa załącznik nr 9 ww. rozporządzenia.
 6. Wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu na wychowawcę wypoczynku określa załącznik nr 10 ww. rozporządzenia.
 7. Organizator kursów, składając wniosek o wydanie zgody na prowadzenie ww. kursów nie wnosi żadnych opłat.
 8. Potencjalny organizator ww. kursów ma prawo do uzupełnienia złożonej przez siebie dokumentacji
  w wyznaczonym przez pracownika kuratorium terminie, ale nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem kursu\kursów.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania zgody na organizowanie ww. kursów na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, można uzyskać w Kuratorium Oświaty w Olsztynie w Wydziale Kształcenia Wychowania i Opieki, ul. Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn.

 

Załączniki

wzór-zaświadczenie-wychowawca
Data: 2023-03-10, rozmiar: 13 KB
zał.-nr-2-wykaz-kadry-prowadzącej-zajęcia
Data: 2023-03-10, rozmiar: 15 KB
zał.-nr-3a-program-kursu-na-wychowawcę
Data: 2023-03-10, rozmiar: 22 KB
zał.-nr-3-program-kursu-na-kierownika
Data: 2023-03-10, rozmiar: 18 KB
zał.-nr-4-harmonogram-kursu
Data: 2023-03-10, rozmiar: 17 KB
zał.-nr-5-zgłoszenie-organizacji-kursu
Data: 2023-03-10, rozmiar: 16 KB
wzór-zaświadczenie-kierownik
Data: 2023-03-10, rozmiar: 15 KB
zał.-nr-1-wniosek
Data: 2023-06-01, rozmiar: 22 KB

Ułatwienia dostępu