6 czerwca 2023

Zasady przyznawania akredytacji kuratora oświaty na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, obowiązujące od 27 maja 2022 roku

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty informuje, że 27 maja 2022 roku weszły w życie niektóre przepisy ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) wprowadzone ustawą z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1116) a dotyczące między innymi akredytacji placówek i ośrodków kształcenia ustawicznego.

Akredytacja jest przyznawana na konkretną pozaszkolną formę kształcenia ustawicznego prowadzoną przez dany podmiot, a nie na całość lub część prowadzonego przez ten podmiot kształcenia ustawicznego.

Akredytację przyznaje kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce prowadzenia kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej.

Akredytacja jest przyznawana na okres 5 lat.

Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego mogą uzyskać akredytację na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej, o której mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1-4 ustawy Prawo oświatowe, a w przypadku formy pozaszkolnej, o której mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 ww. ustawy (tzw. kursy inne) – jeżeli kształcenie w tej formie jest prowadzone w oparciu o programy określone na podstawie odrębnych przepisów (ze wskazaniem przepisów prawa, na podstawie których określono program realizowany w danej formie). 

Akredytacja stanowi potwierdzenie spełniania określonych wymogów i zapewniania wysokiej jakości kształcenia ustawicznego prowadzonego w danej formie pozaszkolnej.

Przepisy ustawy określają wymagania, jakie musi spełnić placówka lub centrum, aby mogła uzyskać akredytację – art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)

Akredytację może uzyskać placówka lub centrum, które:

1) prowadziło kształcenie w formie lub formach pozaszkolnych przez okres co najmniej 3 lat;

2) opracowuje i stosuje system zapewniania jakości kształcenia oraz systematycznie go doskonali;

3) zapewnia bazę wyposażoną w środki dydaktyczne – w zakresie danej formy pozaszkolnej;

4) zapewnia wykwalifikowaną kadrę – w zakresie danej formy pozaszkolnej;

5) zapewnia program nauczania, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 117 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe – w zakresie danej formy pozaszkolnej;

6) zapewnia warunki realizacji praktycznej nauki zawodu – w przypadku ubiegania się o akredytację na kształcenie w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1 i 2 ustawy Prawo oświatowe;

7) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki realizacji kształcenia w danej formie pozaszkolnej;

8) udostępnia uczestnikom danej formy pozaszkolnej materiały dydaktyczne.

Szczegółowy tryb przyznawania i cofania akredytacji podmiotom, o których mowa w ust. 1 i 8 ustawy Prawo oświatowe, skład i sposób działania zespołu akredytacyjnego oraz wzory dokumentów stosowanych w postępowaniu o uzyskanie akredytacji określone są w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1692).

O akredytację kwalifikacyjnych kursów zawodowych mogą ubiegać się publiczne
i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, które prowadzą te kursy zgodnie z art. 117 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe.

Zgodnie z art. 118 ust. 8a ustawy Prawo oświatowe akredytację na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie kwalifikacyjnego kursu zawodowego może uzyskać podmiot prowadzący działalność oświatową, o której mowa w art. 170 ust. 2, a także instytucja rynku pracy, o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadząca działalność edukacyjno-szkoleniową, które prowadziły kwalifikacyjne kursy zawodowe lub prowadziły, na podstawie odrębnych przepisów, edukację pozaszkolną w zakresie zawodu lub zawodów odpowiadających zawodowi lub zawodom określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, przez okres co najmniej 3 lat.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1116) wniosek o przyznanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w danej formie pozaszkolnej złożony i nierozpatrzony przed dniem 13 czerwca 2022 r. rozpatruje się zgodnie z przepisami art. 118 ustawy Prawo oświatowe zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą zmieniającą.

Ustęp 2 tej ustawy stanowi, że kurator oświaty wzywa podmiot, który złożył wniosek, o którym mowa w ust. 1, przed dniem 13 czerwca 2022 r., do dostosowania tego wniosku do przepisów art. 118 ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą zmieniającą,
w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku niedostosowania wniosku, o którym mowa w ust. 1, w terminie, o którym mowa w ust. 2, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zgodnie z pismem DSKKZ-WKD.4220.11.2021.JN Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ministerstwa Edukacji i Nauki z 9 czerwca 2021 r. : 

1) Do prowadzenia kursu, o którym mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 cytowanej ustawy (ustawa
z 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe) uprawnione są wyłącznie publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego (ust. 2b ustawy). Tylko te dwa podmioty, po spełnieniu pozostałych wymagań określonych w art. 118 ust. 1 i 3 ustawy – Prawo oświatowe, mogą wnioskować do kuratora oświaty o przyznanie akredytacji na tę formę pozaszkolną,

2) Podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 170 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe oraz instytucje rynku pracy wymienione w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową, spośród form pozaszkolnych wymienionych w art. 117 ust. 1a ustawy – Prawo oświatowe, uprawnione są do prowadzenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego
(ust. 2). Zatem o akredytację tylko tej formy pozaszkolnej mogą wnioskować do kuratora oświaty podmioty prowadzące działalność oświatową, (od 1 września 2020 r. chcąc prowadzić kwalifikacyjny kurs zawodowy obowiązkowo muszą posiadać akredytację tej formy pozaszkolnej),

3) W art. 118 ust. 8 ustawy – Prawo oświatowe, ustawodawca wskazał że przepisy ust. 1-7 dotyczą m.in. podmiotów prowadzących działalność oświatową i instytucji rynku pracy. Mogą one ubiegać się o akredytację, jednak tylko kwalifikacyjnego kursu zawodowego (jak wcześniej wspomniano, tylko tę formę pozaszkolną mogą one prowadzić). Podmioty prowadzące działalność oświatową, w oparciu o przepisy ustawy – Prawo przedsiębiorców, które nie uzyskały zaświadczenia, o którym mowa w art. 168 ust. 11 ustawy – Prawo oświatowe (nie posiadają w związku z tym statusu niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego) działalność szkoleniową prowadzą we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność i nie mogą ubiegać się o akredytację tego rodzaju szkoleń (poza kwalifikacyjnym kursem zawodowym).

Załączniki:

1) wyciąg z ustawy Prawo oświatowe art.117 i 118.pdf

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Ułatwienia dostępu