9 czerwca 2023

Kurs kwalifikacyjny w zakresie wychowania do życia w rodzinie

Kursy kwalifikacyjne prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli

Placówki doskonalenia nauczycieli posiadające akredytację od 1 września 2021 r. mogą, za zgodą kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę placówki, prowadzić kursy kwalifikacyjne,
o których mowa w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli w zakresie:

 • przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu,
 • pedagogiki specjalnej dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu,
 • wychowania do życia w rodzinie
 • kursy kwalifikacyjne z zakresu zarządzania oświatą.

 Kurs kwalifikacyjny w zakresie wychowania do życia w rodzinie

Umożliwienie prowadzenia przez akredytowane placówki doskonalenia nauczycieli prowadzenie kursów kwalifikacyjnych z zakresu wychowania do życia w rodzinie ma zapobiec dalszemu spadkowi liczby nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje do prowadzenia tych zajęć. W wyniku ukończenia kursu kwalifikacyjnego w zakresie wychowania do życia w rodzinie osoby posiadające kwalifikacje niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych uzyskają dodatkowe kwalifikacje
do prowadzenia zajęć z wychowania do życia
 w rodzinie w tych placówkach.

 Jednocześnie, od 1 września 2021 r. wniosek o wyrażenie zgody na prowadzenie kursu kwalifikacyjnego, musi zawierać:

 • szczegółowy plan i program kursu kwalifikacyjnego, odpowiadające wymogom określonym
  w ramowym planie i programie kursu kwalifikacyjnego zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, oraz termin kursu kwalifikacyjnego;
 • wykaz osób przewidzianych do realizacji zajęć ujętych w szczegółowym planie i programie kursu kwalifikacyjnego, zawierający:
  • imię i nazwisko osoby przewidzianej do prowadzenia zajęć,
  • informację o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, z zakresu tematyki zajęć prowadzonych na kursie, posiadanych przez osobę przewidzianą do ich prowadzenia;
 • kryteria naboru uczestników, odpowiadające wymogom określonym w ramowym planie
  i programie kursu kwalifikacyjnego, uwzględniające w szczególności wymagania w zakresie posiadanego poziomu wykształcenia;
 • informację o warunkach lokalowych i wyposażeniu, umożliwiających prawidłową realizację zajęć.

Podstawa prawna:.

RAMOWY PLAN I PROGRAM KURSU KWALIFIKACYJNEGO W ZAKRESIE WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE

Ułatwienia dostępu