14 czerwca 2023

Inwestycja oświatowa w Olsztynie

W Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie 6 czerwca 2023 r. miało miejsce uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Krzysztofem Nowackim Warmińsko-Mazurskim Kuratorem Oświaty a Piotrem Grzymowiczem Prezydentem Miasta Olsztyna, w obecności Artura Chojeckiego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego infrastruktury szkolnej.

Celem zadania jest przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie. Szkoła mieści się w centrum miasta. Budynek został wybudowany w 1927 roku, a w 2006 r. został wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Realizacja inwestycji przyczyni się do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy uczniów i nauczycieli. Ponadto działanie to daje możliwość prawidłowego zabezpieczenia budynku szkoły jako zabytku przed dewastacją.

Wartość zadania realizowanego przez Gminę Olsztyn to 3 225 000 zł, w tym środki własne Gminy Olsztyn – 1 725 000 zł. Natomiast pozostała kwota 1 500 000 zł to środki z dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego udzielone na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Warmińskiego w związku z decyzją Ministra Finansów. Zakończenie inwestycji przewidziano na 30 września 2023 roku.

Ułatwienia dostępu