28 czerwca 2023

Konkurs „Kierunek – Innowacja 2023” – dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Do udziału w konkursie zaproszeni są nauczyciele publicznych i niepublicznych przedszkoli, publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Przedsięwzięcie organizuje Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez nauczyciela opisu działalności innowacyjnej zrealizowanej w roku szkolnym 2022/2023. Opis powinien być przygotowany przez jedną osobę. Może on jednak obejmować działalność realizowaną przez grupę nauczycieli. Zadanie konkursowe powinno zostać opracowane za pomocą kreatora dostępnego na koncie nauczyciela na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej www.zpe.gov.pl (w załączeniu: Poradnik Jak przygotować materiał do konkursu?).

Obowiązujące terminy:

 • 26.06.2023 – 28.07.2023 – czas trwania Konkursu,
 • do 28 lipca 2023 – zgłoszenie przez nauczyciela zadania konkursowego,
 • do 25 sierpnia 2023 – wyłonienie kandydatów do tytułu laureatów przez komisję powołaną przez kuratora oświaty,
 • do 29 września 2023 – wyłonienie laureatów konkursu przez komisję powołaną przez organizatora konkursu,
 • do 14 października 2023 – zamieszczenie wyników konkursu na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

 1. etap wojewódzki – wyłonienie kandydatów do tytułu laureata Konkursu w trzech kategoriach (nauczyciele przedszkoli, nauczyciele szkół podstawowych, nauczyciele szkół ponadpodstawowych),
 2. etap centralny – wyłonienie laureatów Konkursu w trzech kategoriach (nauczyciele  przedszkoli, nauczyciele szkół podstawowych, nauczyciele szkół ponadpodstawowych).

Zgłoszenie konkursowe (link do opisu) nauczyciel biorący udział w Konkursie wysyła do Kuratorium Oświaty w Olsztynie na adres: kierunek-innowacja@ko.olsztyn.pldo 28 lipca 2023 r.

Zgłoszenie konkursowe oprócz opisu musi zawierać:

 • tytuł i formę opisu,
 • kategorię (I – nauczyciele przedszkoli, II – nauczyciele szkół podstawowych; III –nauczyciele szkół ponadpodstawowych),
 • pełną nazwę szkoły/przedszkola,
 • imię i nazwisko, e-mail i numer telefonu nauczyciela zgłaszającego opis do Konkursu;
 • uzasadnienie zawierające maksymalnie 2000 znaków, dlaczego zgłoszony opis powinien otrzymać nagrodę główną, a jego twórca/uczestnik Konkursu – tytuł laureata Konkursu,
 • skan oświadczenia uczestnika Konkursu o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora Konkursu autorskich praw majątkowych do opisu (wzór oświadczenia określa załącznik nr 1 do Regulaminu),
 • skany oświadczeń osób występujących w opisie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku i wypowiedzi za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych we wszelkich działaniach promocyjnych Organizatora Konkursu (wzór oświadczenia określa załącznik nr 2 do Regulaminu).

Kontakt:

Dariusz Człapiński

Zastępca Dyrektora Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Wojewódzki koordynator ds. innowacji w edukacji

tel. 89 52 32 533; e-mail: dczlapinski@ko.olsztyn.pl

Załączniki

Regulamin konkursu „Kierunek – innowacja 2023”
Data: 2023-06-28, rozmiar: 478 KB
Załacznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
Data: 2023-06-28, rozmiar: 16 KB
Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu
Data: 2023-06-28, rozmiar: 19 KB
Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu
Data: 2023-06-28, rozmiar: 89 KB
Poradnik: Jak przygotować materiał do konkursu?
Data: 2023-06-28, rozmiar: 201 KB

Ułatwienia dostępu