11 lipca 2023

Stypendia i zasiłki szkolne – weryfikacja wysokości dotacji na okres wrzesień-grudzień 2023 r.

Szanowni Państwo,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin

 

W związku z dokonaniem przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wstępnego podziału jednostkom samorządu terytorialnego środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych za okres od września do grudnia 2023 roku, uprzejmie proszę o weryfikację naliczonej dotacji do realnego zapotrzebowania gminy. Przy wyliczaniu zapotrzebowania należy nie uwzględniać uczniów – obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.), ponieważ pomoc dla nich realizowana będzie odrębnie.

Gmina może wnioskować o dotację mniejszą lub równą dotacji naliczonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, z zastrzeżeniem, że gmina powinna wskazać kwotę środków własnych zaplanowanych na realizację ww. zadania, zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082, z późn. zm.).

Na mocy powyższego artykułu wysokość wkładu własnego na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych jest uzależniona od pozycji finansowej gminy, tj. wskaźnika dochodowości na jednego mieszkańca. Przypominam, że aby gminy uprawnione mogły skorzystać z obniżonego wkładu własnego tj. 5% lub 10% muszą wykorzystać minimum 95% przyznanej dotacji w danym roku budżetowym. W przypadku mniejszego wykorzystania będzie obowiązywał wkład własny 20%.

Powyższą informację proszę sporządzić według wzoru (Załącznik 1). Wypełnioną tabelę wraz z podpisem proszę przesłać w terminie do dnia 21 lipca 2023 roku w wersji elektronicznej (skan) na adres email: rklonowski@ko.olsztyn.pl.

W załączeniu przekazuję Państwu wykaz wstępnie naliczonych kwot poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (Podział środków na stypendia i zasiłki szkolne IX-XII 2023) oraz tabelę dotyczącą wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin w 2023 roku (Gminy wskaźniki 2023 r).

Osoba do kontaktu: Rafał Klonowski, email rklonowski@ko.olsztyn.pl, tel. 89 52 32 383

Załącznik 1
Podział środków na stypendia i zasiłki szkolne IX-XII 2023
Gminy wskaźniki 2023 r

Ułatwienia dostępu