28 sierpnia 2023

Dotacja podręcznikowa – aktualizacja wniosków o udzielenie dotacji na rok 2023

 

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin

 

W związku z:

 • rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 587, z późn. zm),
 • rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 910),

zwracam się do Państwa z prośbą o przesłanie aktualizacji wniosków o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Przypominam, że dotacja udzielana jest na zakup:

 1. podręczników i materiałów edukacyjnych w przypadku klas I, IV i VII
 2. materiałów ćwiczeniowych w przypadku klas I-VIII

W przypadku pozostałych klas, które otrzymały dotację celową na wszystkich uczniów w 2021 r. lub 2022 r., szkoły mogą wnioskować o dotację na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych między innymi ze względu na zwiększenie się liczby uczniów danych klas w stosunku do liczby uczniów w latach ubiegłych. Szkoły mogą wnioskować również o refundację kosztów poniesionych w roku szkolnym 2022/2023 na zapewnienie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Zwiększone maksymalne kwoty dotacji w ww. rozporządzeniu obowiązują od 15 maja 2023 r., zatem w przypadku refundacji podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zakupionych do 14 maja 2023 r. obowiązują poprzednie maksymalne kwoty dotacji.

Dotacja może być wykorzystana również na pokrycie kosztów drukowania i powielania podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W przypadku uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym można zakupić sprzęt lub oprogramowanie umożliwiające odczyt podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w postaci elektronicznej.

Przypominam, że załącznik nr 2 i 5 stanowi wniosek o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zatem w załączniku nr 2 i 5 należy wykazać wyłącznie uczniów, którzy będą korzystali z podręczników innych niż ogólne. Uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ale korzystających z ogólnych podręczników należy wykazać w załączniku nr 1 i 4.

Przypominam również, że składając wnioski o udzielenie dotacji celowej, w części dotyczącej refundacji należy podawać kwoty wynikające z realnie poniesionych już wydatków (z faktur) na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. W załączonych do pisma formularzach kwota refundacji jest liczona automatycznie do kwoty maksymalnej, zatem w przypadku mniejszego wydatku, proszę wprowadzić kwoty ręcznie. Łączna kwota dotacji przyznana z tytułu refundacji nie powinna być wyższa niż kwota niezbędna na sfinansowanie dotowanego zadania, w przeciwnym wypadku należy uznać, iż dotacja została pobrana w nadmiernej wysokości.

Załączniki dla JST (załącznik nr 4 i 5) oraz załączniki dla dyrektorów szkół (załącznik 1, 2 i 3) z określonymi wskaźnikami dla każdej niepełnosprawności wraz z wprowadzonymi formułami ułatwiającymi obliczenie kwot wnioskowanej dotacji oraz tabela informująca o wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji stanowią załącznik niniejszego pisma.

Zapewnienie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych uczniom będącym obywatelami Ukrainy

 • Zgodnie z art. 50b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103), w 2023 r. jednostki samorządu terytorialnego otrzymują środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w tym artykule, m. in. dla uczniów, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi na terytorium tego państwa. Wnioskowanie o środki z Funduszu Pomocy odbywa się na odrębnych formularzach załączonych poniżej – załączniki dla JST (Fundusz Pomocy – załącznik 3 i 4) oraz załączniki dla dyrektorów szkół (Fundusz pomocy załączniki 1 i 2).

Jeżeli w wyniku aktualizacji wniosku kwota dotacji ulegnie zmniejszeniu, a dotacja przekazana przekracza kwotę wskazaną w aktualizacji wniosku, należy zwrócić w terminie 5 dni od dnia złożenia aktualizacji kwotę dotacji równą różnicy między kwotą przekazaną, a kwotą wynikającą z aktualizacji (art. 58 ust. 10 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych). Po dokonaniu zwrotu należy niezwłocznie przesłać do Kuratorium Oświaty w Olsztynie potwierdzenie przelewu (dołączyć do aktualizacji lub wysłać drogą mailową na rklonowski@ko.olsztyn.pl). Zwrotu należy dokonać na rachunek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego:

 • w przypadku dotacji celowej
  61 1010 1397 0032 9013 9135 0000 (w tytule przelewu należy podać odpowiedni rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej tzn. 80153 § 2010/2110/2210)
 • w przypadku Funduszu Pomocy
  44 1010 1397 0032 9013 9130 2000 (w tytule przelewu należy podać nazwę zadania „materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy zadanie 1.8.3”)

Proszę o terminowe zwroty.

Wypełnione wnioski (załącznik 4 i 5 oraz Fundusz pomocy – załącznik 3 i 4) o udzielenie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz oświadczenie dla JST podpisane przez osobę reprezentującą urząd należy przesłać w terminie do 15 września 2023 r. w wersji papierowej na adres Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz w wersji edytowalnej (dotyczy wniosków) na adres e-mail rklonowski@ko.olsztyn.pl.

Osoba do kontaktu: Rafał Klonowski, email: rklonowski@ko.olsztyn.pl, tel. 89 52 32 383.

Załączniki

Oświadczenie dla JST
Data: 2023-08-28, rozmiar: 15 KB
Wskaźniki
Data: 2023-08-28, rozmiar: 16 KB
Załącznik 4
Data: 2023-08-28, rozmiar: 29 KB
Załącznik 5
Data: 2023-08-28, rozmiar: 40 KB
Fundusz Pomocy - załącznik 3
Data: 2023-08-28, rozmiar: 14 KB
Fundusz Pomocy - załącznik 4
Data: 2023-08-28, rozmiar: 26 KB
Fundusz Pomocy - załącznik 1
Data: 2023-08-28, rozmiar: 13 KB
Fundusz Pomocy - załącznik 2
Data: 2023-08-28, rozmiar: 25 KB
Załącznik 1
Data: 2023-08-28, rozmiar: 36 KB
Załącznik 2
Data: 2023-08-28, rozmiar: 45 KB
Załącznik 3
Data: 2023-08-28, rozmiar: 13 KB

Ułatwienia dostępu