31 sierpnia 2023

ZARZĄDZENIE NR 34/23 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie Planu nadzoru pedagogicznego Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2023/2024

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900) oraz § 20 ust. 1 – 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1551 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 1. § 1

  Plan nadzoru pedagogicznego Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2023/2024 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 2. § 2

  Podaje się do publicznej wiadomości Plan nadzoru, o którym mowa w § 1, w terminie do dnia 31 sierpnia 2023 r. poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Olsztynie w zakładce „Nadzór pedagogiczny” oraz podczas narad Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół i placówek.
 3. § 3

  Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Nadzoru Pedagogicznego oraz Dyrektorom Delegatury w Ełku i Delegatury w Elblągu.
 4. § 4

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Ułatwienia dostępu