22 września 2023

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – nabór wniosków na 2024 r.

Szanowni Państwo
Starostowie Powiatów,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin,
Prezesi Stowarzyszeń i Fundacji,
Dyrektorzy Bibliotek Pedagogicznych, Szkół i Placówek Wychowania Przedszkolnego

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” (Dz. U. 2021 poz. 1675) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” (Dz. U. 2023 poz. 441), dyrektorzy placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych starający się o wsparcie finansowe na rok 2024 występują do organu prowadzącego placówkę w terminie do 31 października 2023 r. z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego.

Organy prowadzące składają wnioski do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty do 20 listopada 2023 r.

ZŁOŻENIE WNIOSKU

 1. Kompletne wnioski organów prowadzących należy składać:
  • za pomocą poczty tradycyjnej, przesyłając wniosek na adres:
   Kuratorium Oświaty w Olsztynie
   al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9
   10-959 Olsztyn
   z dopiskiem na kopercie „NPRC 2024”, lub
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (wniosek oraz załącznik muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym) – na skrzynkę podawczą Kuratorium Oświaty w Olsztynie, lub
  • osobiście w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Olsztynie – Olsztyn, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, p. 382 (piętro III).
 2. Wniosek wraz z załącznikiem, zarówno w tradycyjnej wersji papierowej jak i przesyłanej za pośrednictwem ePUAP-u, muszą być podpisane przez osoby uprawnione.
 3. Formularze do pobrania: Komunikat w sprawie naboru wniosków na 2024 rok w ramach Priorytetu 3 NPRCz2.0 – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)
  1. Wniosek dyrektora placówki wychowania przedszkolnego.
  2. Wniosek dyrektora szkoły/biblioteki pedagogicznej.
  3. Wniosek organu prowadzącego.
  4. Załącznik do wniosku dla organów prowadzących. Zestawienie podmiotów wnioskujących o wsparcie finansowe.
 4. Klauzula informacyjna dla Wnioskodawców Priorytetu 3 NPRCz 2.0. – załącznik
 5. Pomocne strony internetowe:
  1. Informacje dla beneficjentów NPRCz 2.0 – Priorytet 3
   Informacje dla beneficjentów NPRCz 2.0 – Priorytet 3 – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)
  2. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
   NPRCz Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
  3. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego
   Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

UWAGA:

 1. Oryginał wydrukowanej i podpisanej Klauzuli informacyjnej dla Wnioskodawców Priorytetu 3 pozostaje w siedzibie organu prowadzącego w dokumentacji programu. Skan Klauzuli należy przesłać na adres e-mail: rsajkowski@ko.olsztyn.pl)
 2. Na ww. adres mailowy należy obowiązkowo przesłać elektroniczną wersję załącznika do wniosku organu prowadzącego – Zestawienie podmiotów wnioskujących o wsparcie finansowe (edytowalny plik excel).

Kontakt:

Ryszard Sajkowski, wizytator
Tel. 89 52 32 533; e-mail: rsajkowski@ko.olsztyn.pl

Belka z logotypami: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Biblioteka Narodowa, Narodowe Centrum Kultury

Załączniki

Ułatwienia dostępu