22 września 2023

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym kandydatów do realizacji zadań doradcy metodycznego w województwie warmińsko-mazurskim

 • Termin rozpoczęcia naboru 22 września 2023 r.
 • Termin zakończenia naboru 6 października 2023 r.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045 z późn. zm.) Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty ogłasza nabór uzupełniający kandydatów metodycznych, którym powierzone będą zadania ze wskazaniem specjalności nauczycieli-doradców metodycznych:

 • Matematyka
  Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1
  (szkoła ponadpodstawowa).
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
  Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, ul. Wł. Sikorskiego 5A
  (szkoła ponadpodstawowa).
 • Przedmioty zawodowe
  Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, ul. Wł. Sikorskiego 5A
  (szkoła ponadpodstawowa).

WARUNKI PRACY:

 1. Zadania doradcy metodycznego będą realizowane, na podstawie powierzenia dokonanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, w ramach dodatkowej umowy o pracę w publicznej placówce doskonalenia wskazanej przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.
 2. Zadania doradcy metodycznego powierza się na okres nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż trzy lata, z możliwością przedłużenia powierzenia zadań na kolejny okres nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż trzy lata.
 3. Wymiar i miejsce zatrudnienia nauczyciela, któremu zostaną powierzone zadania doradcy metodycznego, będzie ustalany w uzgodnieniu z nauczycielem i dyrektorem szkoły/placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony oraz w porozumieniu z dyrektorem placówki doskonalenia nauczycieli, do której nauczyciel będzie skierowany. Zachowana zostanie zasada, że łączny wymiar zatrudnienia nauczyciela w szkole lub placówce i w publicznej placówce doskonalenia nie może przekraczać 1 i 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określonego na podstawie art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 984), dla stanowiska zgodnego ze specjalnością nauczyciela-doradcy metodycznego.

GŁÓWNE ZADANIE DORADCY METODYCZNEGO:

 Wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

 1. rozwijaniu umiejętności metodycznych,
 2. planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów,
 3. opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania,
 4. podejmowaniu działań innowacyjnych.

SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ:

 1. Udzielanie indywidualnych konsultacji.
 2. Prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych.
 3. Organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli.
 4. Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia.

WYMAGANIA KONIECZNE:

 1. Zatrudnienie w szkole lub placówce.
 2. Na stanowisku doradcy metodycznego może być zatrudniony nauczyciel posiadający:
  1. kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia określone w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1289 z późn. zm.)., tj.:
   • ukończył studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
   • studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku, którego efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 226), w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
   • studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt 1 i 2, i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.
  2. stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.
  3. co najmniej dobra ocena pracy za okres ostatnich 5 lat.
  4. udokumentowane osiągnięcia zawodowe.
  5. kompetencje społeczne, interpersonalne i komunikacyjne.
  6. umiejętności z zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

WYMAGANIA POŻĄDANE:

 Doświadczenie w pracy na stanowisku doradcy metodycznego lub konsultanta.

 1. Ukończone kursy doskonalące lub studia podyplomowe dające dodatkowe kwalifikacje bądź kompetencje.
 2. Ukończony kurs przygotowujący do pracy z dorosłymi i/lub doświadczenie w pracy z dorosłymi.
 3. Uprawnienia egzaminatora OKE.
 4. Uprawnienia eksperta ds. awansu zawodowego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Formularz zgłoszeniowy kandydata na nauczyciela-doradcę metodycznego zgodnie
  z zał. 1.
 2. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-doradcy metodycznego w danym obszarze wspomagania nauczycieli i rad pedagogicznych szkół i placówek oświatowych.
 3. Poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.
 4. Poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia oceny pracy.
 5. Zaświadczenie o wymiarze zatrudnienia w szkole/placówce w roku szkolnym 2023/2024.
 6. Zgoda dyrektora szkoły/placówki, w której kandydat jest zatrudniony, na zatrudnienie na stanowisku nauczyciela-doradcy metodycznego.
 7. Udokumentowane osiągnięcia kandydata (np.: osiągnięcia uczniów w konkursach i olimpiadach, przygotowanie programów edukacyjnych, wychowawczych, wydane publikacje, przygotowywanie raportów oświatowych z przeprowadzonych badań, analiz jakościowych i ilościowych, doświadczenie na stanowisku nauczyciela-doradcy metodycznego, itp.).
 8. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie świadectw, zaświadczeń potwierdzających doskonalenie zawodowe oraz dzielenie się wiedzą lub prowadzenie zajęć dla nauczycieli w danym obszarze wspomagania nauczycieli i rad pedagogicznych.
 9. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 10. Oświadczenie kandydata o tym, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.
 11. Oświadczenie kandydata o tym, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 12. Oświadczenie kandydata o tym, że nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3, w okresie 3 lat przed nawiązaniem stosunku pracy, albo karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
 13. Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

ETAPY NABORU:

 1. Przewiduje się trzy etapy naboru kandydatów na stanowisko nauczyciela-doradcy metodycznego.
 2. I etap – analiza dokumentacji złożonej przez kandydatów w ramach naboru na stanowisko nauczyciela-doradcy metodycznego, pod kątem spełniania wymagań formalnych, dotyczących:
  1. zachowania terminu złożenia wymaganych dokumentów,
  2. kompletności wymaganych kopii dokumentów i oświadczeń,
  3. potwierdzenia kopii dokumentów przez kandydata za zgodność z oryginałem,
  4. wypełnienia przez kandydata wszystkich pól formularza zgłoszeniowego.
 1. Do etapu II Komisja kwalifikuje kandydatów spełniających wymogi formalne.
 2. II etap – analiza dokumentacji złożonej przez kandydata i ocena merytoryczna pod kątem spełniania kryteriów określonych w § 25 ust. 2 pkt 1-6 rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia, tj.:
  1. kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia, określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli,
  2. stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
  3. co najmniej dobra ocena pracy za okres ostatnich 5 lat,
  4. udokumentowane osiągnięcia zawodowe,
  5. kompetencje społeczne, interpersonalne i komunikacyjne,
  6. umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 3. Do etapu III Komisja kwalifikuje kandydatów danej specjalności, którzy uzyskali największą liczbę punktów z etapu II.
 4. Kandydaci, którzy zakwalifikują się do III etapu, zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminie, miejscu i formie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
 5. III etap – rozmowa kwalifikacyjna, w wyniku której Komisja dokonuje oceny kompetencji i predyspozycji kandydata.
 6. W drodze naboru wyłoniony zostanie kandydat, który zakwalifikował się do etapu III i uzyskał największą liczbę punktów, jako sumę punktów z II i III etapu naboru. O wyborze kandydata decydują wysokie kompetencje, doświadczenie i osiągnięcia zawodowe, które oceni Komisja.
 7. Od decyzji Komisji nie ma trybu odwoławczego. Decyzja Komisji jest ostateczna.
 8. Po zakończonym naborze nie przewiduje się zwrotu dokumentów.

 TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 1. Dokumenty należy przesłać lub złożyć osobiście do dnia 30 czerwca 2023 r. (liczy się data osobistego dostarczenia oferty do urzędu/stempla pocztowego).
 2. Oferty, które zostaną złożone po ww. terminie, nie będą rozpatrywane.
 3. Miejsce składania dokumentów:
  Kuratorium Oświaty w Olsztynie
  al. Piłsudskiego 7/9
  10-959 Olsztyn
  Sekretariat, pok. 382 (piętro III A)
 4. Dokumenty powinny być w zamkniętej kopercie z adresem do korespondencji wraz z dopiskiem: „Nabór kandydatów na stanowisko nauczyciela-doradcy metodycznego – podać nazwę specjalności oraz miasto/gmina/powiat miejsca pracy”.
 5. Formularz zgłoszeniowy oraz wszystkie wymagane oświadczenia określone w ogłoszeniu o naborze, a także wymagane kopie dokumentów poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem, winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

INNE INFORMACJE:

 1. Komisja dokonuje formalnej oraz merytorycznej oceny dokumentów złożonych przez kandydatów oraz przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy pomyślnie przeszli ocenę wniosków.
 2. O wynikach postępowania przewodniczący Komisji niezwłocznie powiadamia Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty.
 3. Kandydaci wyłonieni do wykonywania zadań doradcy metodycznego zostaną indywidualnie powiadomieni.
 4. Informacje o naborze udzielane są pod adresem mailowym mziniewicz@ko.olsztyn.pl lub telefonicznie 89 52 32 423.

Załączniki

Ułatwienia dostępu