Kategoria: Nagrody

9 kwietnia 2021

Informacja dotycząca składania wniosków o przyznanie w 2021 roku nagrody Ministra Edukacji i Nauki oraz nagrody Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa
Warmińsko-Mazurskiego,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin

Informuję, że w 2021 roku termin składania wniosków o przyznanie:

  • nagrody Ministra Edukacji i Nauki upływa 21 maja 2021 r.,
  • nagrody Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty upływa 22 czerwca 2021 r.

Dostarczony do Kuratorium Oświaty w Olsztynie komplet dokumentów winien składać się z:

  • pisma przewodniego zawierającego nazwisko/a kandydata/ów proponowanego/ych do nagrody Ministra Edukacji i Nauki lub nagrody Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, podpisanego przez dyrektora szkoły lub upoważnionego przedstawiciela organu prowadzącego (w przypadku, gdy wniosek dotyczy dyrektora),
  • wniosku dotyczącego kandydata, przygotowanego na obowiązującym druku w jednym, dwustronnie zadrukowanym egzemplarzu (załącznik nr 1), albo (załącznik nr 2),
  • podpisanych przez kandydata: klauzuli informacyjnej oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3).

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. nr 131 poz. 1078 z późn. zm.) nagroda może być przyznana nauczycielowi, który:

  1. przepracował w szkole co najmniej 2 lata,
  2. posiada wyróżniającą ocenę pracy,
  3. posiada wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej […].

Proszę o dochowanie należytej staranności przy wypełnianiu wniosków. Wnioski zawierające błędy formalne nie będą rozpatrywane pod względem merytorycznym.

Przypominam, że zgodnie z art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) rada pedagogiczna opiniuje w szczególności wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

W celu usprawnienia działań, zwracam się do Państwa – przedstawicieli organów prowadzących szkoły – z prośbą o umożliwienie dyrektorom szkół składania wypełnionych wniosków do Kuratorium Oświaty w Olsztynie za Państwa pośrednictwem. W przypadku dużej liczby składanych wniosków z danego organu prowadzącego (więcej niż 10) prosimy o przekazywanie listy kandydatów także drogą elektroniczną, na adres e-mail: mpiskorska@ko.olsztyn.pl (załącznik nr 4).

Wnioski muszą być dostarczone do siedziby Kuratorium Oświaty w Olsztynie, al. Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn w ww. terminach. Dokumenty należy przesyłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

W sprawach związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków proszę kontaktować się z Magdaleną Piskorską, Wydział Administracyjno-Prawny Kuratorium Oświaty w Olsztynie, na wskazany powyżej adres e-mail lub numer telefonu 89 52 32 316.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Podstawa prawna:

  1. art. 49 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.),
  2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. nr 131 poz. 1078 z późn. zm.).
2 kwietnia 2019

Informacja dotycząca składania wniosków o przyznanie w 2019 roku nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz nagrody Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

(więcej…)

Załączniki

Załącznik nr 2
Data: 2019-04-02, rozmiar: 29 KB
Załącznik nr 3 - klauzula
Data: 2019-04-02, rozmiar: 553 KB
Załącznik nr 4 - lista kandydatów
Data: 2019-04-02, rozmiar: 37 KB
Informacja
Data: 2019-04-02, rozmiar: 90 KB
Załącznik nr 1
Data: 2019-04-02, rozmiar: 29 KB

Ułatwienia dostępu