Kategoria: Obowiązek lustracji

17 kwietnia 2023

Lustracja – oświadczenie lustracyjne kandydata na stanowisko dyrektora szkoły publicznej

Zgodnie z art. 7 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 45 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 342 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą osoby kandydujące na stanowisko dyrektora szkoły publicznej urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r. zobowiązane są złożyć oświadczenie lustracyjne wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1a do ustawy.

Obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego nie dotyczy osób, które wcześniej z powodu kandydowania lub wykonywania funkcji publicznej, z którą związany jest obowiązek złożenia oświadczenia, oświadczenie takie złożył (art. 7 ust. 3 ustawy). W takim przypadku osoby przystępujące do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, zobowiązane są złożyć informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2a do ustawy (art. 7 ust. 3a ustawy).

Obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego powstaje z chwilą wyrażenia zgody na kandydowanie na dyrektora szkoły publicznej t.j. z chwilą zgłoszenia się do konkursu – (art. 7 ust. 2 ustawy w związku z § 1 ust. 2 pkt 4 lit. J rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.).

Oświadczenie lub informacje o wcześniejszym złożeniu oświadczenie należy przedłożyć – zgodnie z art. 8 ust. 45 ustawy – Kuratorowi Oświaty.

Przedłożyć dokumentację, o której mowa wyżej można na adres Kuratorium Oświaty w Olsztynie, al. Piłsudskiego 7/9 10-950 Olsztyn, piętro IIIA, pokój 382 (kancelaria ogólna) osobiście lub przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru z dopiskiem na kopercie „oświadczenie lustracyjne”.

Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela Agnieszka Gębczyńska specjalista w Wydziale Administracyjno-Prawnym Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

24 stycznia 2023

Klauzula informacyjna

Przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z obowiązkiem złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego przez kandydata ubiegającego się o funkcje dyrektora szkoły publicznej

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych w oświadczeniu lustracyjnym lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, zwany dalej: „Administratorem”. Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn lub telefonując pod numer: 89/523-26-00 lub 89/527-22-50. Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora ochrony danych, telefonując pod numer: 89/523-23-75 lub wysyłając e-mail na adres: iod@ko.olsztyn.pl.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 8 ust. 45 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1633 z późn. zm.), w związku z art.6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwane RODO. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty ma prawo przetwarzać dane, ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku nałożonego przez przepisy prawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z powstaniem
  obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu
  oświadczenia lustracyjnego przez kandydata na stanowisko dyrektora szkoły publicznej.
 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że dopełnienie obowiązku przekazania oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty publicznej będzie niemożliwe.
 5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do dopełnienia obowiązku przekazania oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 10 lat, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli upoważnieni pracownicy Kuratorium Oświaty w Olsztynie, członkowie komisji kwalifikacyjnej, organy władzy publicznej oraz inne podmioty uczestniczące w procesie przeprowadzenia konkursu na dyrektora szkoły publicznej.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz do sprzeciwu.
 8. Administrator nie przewiduje przekazania Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 9. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania[1]

[1] Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Ułatwienia dostępu