Kategoria: Terminy załatwiania spraw

8 lutego 2017

Terminy

Zgodnie z art. 35 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.poz.23 z późniejszymi zmianami.) sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki zgodnie z kolejnością ich wpływu do urzędu. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. W przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy w ww. terminach pracownik kuratorium prowadzący sprawę zawiadamia stronę o przekroczeniu terminu, podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Na nie załatwienie sprawy w ustawowym terminie stronie służy zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia.

Ułatwienia dostępu