Kategoria: Uznawanie wykształcenia uzyskanego za granicą

23 stycznia 2023

Procedura uznawania zagranicznych świadectw szkolnych lub innych dokumentów potwierdzających wykształcenie

 

Wnioskodawca przedkłada następujące dokumenty:

 1. Wniosek o uznanie świadectwa/dyplomu.
 2. Zalegalizowany oryginał lub duplikat świadectwa ukończenia szkoły.
 3. Legalizacji świadectwa może dokonać:
  • konsul Rzeczypospolitej Polskiej w państwie wydania świadectwa,
  • władze oświatowe państwa, gdzie wydano świadectwo,
  • placówka dyplomatyczna lub konsularna akredytowana w RP – państwa, gdzie wydano świadectwo.
 1. Jeżeli świadectwo nie zawiera informacji o przebiegu kształcenia do wniosku należy dołączyć:
  • wykaz ocen uzyskanych podczas egzaminu warunkującego ukończenie szkoły lub zaliczenie danego etapu kształcenia,
  • wykaz przedmiotów i innych zajęć zrealizowanych w ramach danego etapu kształcenia wraz z uzyskanymi ocenami,
  • informację o zrealizowanym programie nauczania dotyczącą treści kształcenia, planowanego czasu nauki i skali ocen,
  • informację o uzyskanych uprawnieniach do kontynuowania nauki na odpowiednim poziomie w państwie wydania świadectwa, w tym o prawie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe oraz zakresie tych uprawnień.
 1. Tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych.
 2. Osoba niebędąca obywatelem polskim dołącza do wniosku prawo pobytu na terytorium RP.
 3. Osoba, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem Konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń.
 4. Paszport i dokument potwierdzający prawo pobytu w Polsce do wglądu.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 25 marca 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 447 z późn.zm.) w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuowania nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty.

 

Na stronie MEiN – https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zagranica, znajdują się informacje na temat zasad uznawania lub potwierdzania wykształcenia uzyskanego za granicą.

Ułatwienia dostępu