Kategoria: Wydawanie opinii – Art. 14 ust. 3

4 czerwca 2020

Procedura dotycząca wydawania opinii przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty w sprawie spełniania przez szkołę niepubliczną wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe

I. Podstawa prawna

Art. 168 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910), zwanej dalej ustawą – Prawo oświatowe.

II. Postanowienia ogólne

 1. Wniosek o wydanie przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty opinii w sprawie spełniania przez daną szkołę niepubliczną wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe można złożyć osobiście w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, piętro III A, pokój 382 lub przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn.
 2. Wniosek, o którym mowa w punkcie 1, składa się:
  a) oddzielnie dla każdej szkoły – w przypadku jednoczesnego występowania z wnioskiem
  dla kilku szkół,
  b) jeden dla kilku zawodów lub oddzielnie dla każdego zawodu – w przypadku występowania z wnioskiem dotyczącym szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.
 3. Postępowanie dotyczące wydawania opinii w sprawie spełniania przez szkołę niepubliczną wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe prowadzi Wydział Administracyjno – Prawny (WAP) Kuratorium Oświaty w Olsztynie.
 4. Ilekroć w dalszej części tego dokumentu jest mowa o:
  a) wniosku – należy przez to rozumieć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami złożony przez osobę prowadzącą daną szkołę niepubliczną (osobę prawną lub osobę fizyczną) o wydanie przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty opinii o spełnianiu przez tę szkołę wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe,
  b) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć odpowiednio osobę prowadzącą daną szkołę niepubliczną,
  c) urzędzie – należy przez to rozumieć Kuratorium Oświaty w Olsztynie.
 5. Wnioski rozpatrywane są w kolejności ich wpływu do urzędu. Jeżeli wniosek spełnia wymagania formalne i merytoryczne, opinia Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty w formie postanowienia wydawana jest niezwłocznie. W przypadku braków formalnych wnioskodawca jest wzywany pisemnie do uzupełnienia wniosku. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania lub wydaniem opinii negatywnej.
 6. W celu zapewnienia sprawności rozpatrywania wniosków ustala się wzory druków stanowiące załączniki do niniejszej procedury.

III. Wymagane dokumenty

 1. W postępowaniu należy przedłożyć:
  a) wniosek, według wzoru określonego w załączniku nr 1,
  b) projekt statutu szkoły (spełniający wymagania określone w art. 172 ustawy – Prawo oświatowe),
  c) zobowiązanie osoby prowadzącej szkołę do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe, według wzoru określonego w załączniku nr 2 (dla kształcenia ogólnego) lub w załączniku nr 3 (dla kształcenia branżowego),
  d) imienny wykaz kadry pedagogicznej przewidzianej do prowadzenia obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkole, posiadającej kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych, według wzoru określonego w załączniku nr 4 (oddzielny dla każdego zawodu w przypadku kształcenia branżowego),
  e) ramowy plan nauczania dla danej szkoły (oddzielny plan nauczania dla każdego zawodu w przypadku kształcenia branżowego, uwzględniający wymiar praktyk zawodowych),
  f) opis bazy lokalowej i dydaktycznej (w przypadku kształcenia branżowego opis powinien zawierać warunki kształcenia w danym zawodzie),
  g) dokumenty potwierdzające prawo do prowadzenia zajęć pod adresami wymienionymi we wniosku (np. porozumienia, umowy potwierdzające prawo do korzystania z pomieszczeń, lokalu czy też bazy, akt własności, itp.),
  h) porozumienia dotyczące praktycznej nauki zawodu, wraz ze wskazaniem miejsca realizacji – w przypadku kształcenia branżowego,
  i) potwierdzenie, że osoba zamierzająca prowadzić szkołę spełnia wymagania określone w art. 8 ust. 2 pkt 2 lub 3 ustawy Prawo oświatowe (posiada status osoby prawnej lub jest osobą fizyczną),
  j) umocowanie do reprezentowania osoby prowadzącej szkołę (informacja z KRS, pełnomocnictwo etc.),
  k) podpisana informacja o przetwarzaniu danych osobowych – stanowiąca załącznik nr 5 (dotyczy osób fizycznych).

IV. Informacje dodatkowe

Informacje dotyczące niniejszej procedury oraz informacje o stanie sprawy można uzyskać w Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Al. Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn, piętro III A, pok. 390 lub pod nr. telefonu: 89 52 32 710.

Załączniki

zalacznik-5-rodo
Data: 2023-05-09, rozmiar: 15 KB
Załączniki od 1 do 3 art. 14 Prawo oświatowe
Data: 2020-06-04, rozmiar: 68 KB
Załącznik 4 - wykaz kadry pedagogicznej
Data: 2020-06-04, rozmiar: 37 KB

Ułatwienia dostępu